ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

EJB development ด้วย Glassfish Server -- Part 3 EJB3Unit ( Unit Testing EJB3 Modules )

ตัวอย่าง EJB3Unit


ไปดู doc และ ตัวอย่างได้จาก Ejb3Unit homepage
หรือ
download Ejb3UnitSampleProject-2.0.0-RC-1.zip

how to import existing project in eclipseวิธี1 จะก็อป jar ไฟล์เข้าโปรเจคเองก็ได้
วิธี2 จะ Properties > Java Build Path > libraries > Add External JARs ก็ได้
โดยโหลดจาก ejb3unit-jars.zip

extract ไฟล์ก่อนแล้วค่อย add นะ ย้ำ


จากนั้นลองรัน
Run As -> [Junit icon] Execute all ejb3 unit tests.

มันจะรัน 31 tests ผ่านโดยไม่มี errors
สร้าง new project เพื่อ test EJBs ของคุณ

ejbunit สร้าง on top of Junit ( ใช้ javaSE )

ไม่ต้อง export ก่อนรันเทส ejbunit จะ simulate environment

ทำ Part 2 ให้ work ก่อน

เพราะว่านี่จะทำต่อจาก Part 2 ( Eclipse/EJB/GlassFish/JPA )

ตอนนี้ก็มี Project titan-ejb ที่มี EJB module targeted for GlassFish

- มี entities Cabin, Customer, และ Phone

- มี stateless session bean ชื่อว่า TravelAgentBean และมี remote interface


- สร้าง new Java project ชื่อ titan-tests

add the external JARs for Ejb3Unit ให้เรียบร้อย


- บอก Eclipse ให้ reference unit test project (titan-tests) ไปยัง EJB module project (titan-ejb)

ทำให้สามารถเข้าถึง source classes ใน EJB module project ได้


add the titan-ejb project ไปยัง "Java Build Path" ในแท็บ "Projects"

และ add the titan-ejb project ใน "Project References"

สร้าง entity unit test

- เทส Phone entity ก่อนละกัน

ก่อนอื่น เราต้อง override equals() กับ hashCode() ในคลาส Phone
เพราะ detached entity ต้อง"เท่ากับ" และสร้าง hash code เดียวกันกับ attached version

กลับไปเพิ่ม code เพื่อ override the methods ที่คลาส Phone ใน titan-ejb project

@Override
public boolean equals(Object other) {
if (other != null && other instanceof Phone) {
final Phone that = (Phone) other;
final EqualsBuilder builder = new EqualsBuilder();
builder.append(this.id, that.id);
builder.append(this.number, that.number);
return builder.isEquals();
}
return false;
}
@Override
public int hashCode() {
final HashCodeBuilder builder = new HashCodeBuilder();
builder.append(this.id);
builder.append(this.number);
return builder.toHashCode();
}

โค้ดที่เราเพิ่มไป มันใช้คลาส EqualsBuilder ( อยู่ใน commons-lang-2.4.jar : Apache Commons Lang library และอยู่ในไฟล์ ejb3unit-jars.zip ที่โหลดมาตะกี้ ) add มันใส่ build path ด้วย


ตอนนี้ titan-ejb project มี commons-lang-2.4.jar แต่ dependency มันจะไม่โดนแพ็คไปกับ EJB JAR file ตอน deploy ขึ้น application server (จะเจอ errors ประมาณว่า "class not found" ตอนรันบน application server)
สำหรับ GlassFish, ให้ก็อบ JAR file ที่ต้องใช้ไปที่ glassfish/domains/domain1/lib/ext/ (assuming your domain is domain1) มันจะ available สำหรับทุกๆ components ที่ deployed ไปยัง domain1.


กลับมายัง titan-tests project เพิ่ม class PhoneTest ( package com.titan.entitytests )
public class PhoneTest extends BaseEntityFixture<Phone> {
public PhoneTest() {
super(Phone.class);
}
}

คลาสนี้ แค่ใช้ default behavior ของคลาส BaseEntityFixture เพื่อเทสคลาส Phone

รันได้ละ คลิกขวา Run As -> JUnit Test จะมี 5/5 tests pass

testNothing() ซึ่งเป็น คลาสที่ inherit มา แล้วก็ 4 คลาสที่สร้างขึ้น

Configure Ejb3Unit

โดยใช้ ejb3unit.properties configuration file

New -> Source Folder ชื่อ "resources" ที่ level บนสุดของ titan-tests project
เพิ่ม file ejb3unit.properties


ejb3unit.inMemoryTest=true
ejb3unit.show_sql=true

## values are create-drop, create, update ##
ejb3unit.schema.update=create-drop

โค้ดนี้บอก Ejb3Unit ว่าให้จำลอง database ใน memory เพื่อแสดง SQL queries ที่ส่งไปยัง database บน console ( ไม่ต้องต่อกับ database จริง, ถ้าอยากต่อ database จริง ก็ config ในนี้แหละ ดูวิธีจาก Ejb3Unit documentation )

และ drop and create necessary tables สำหรับ entites ทุกครั้งที่ Ejb3Unit starts up

Unit testing entities manually

Ejb3Unit สนับสนุน automated test entities ที่เป็นแบบ one-to-many bidirectional associations ( เทสโดยใช้คลาส BaseEntityFixture )

แต่ไม่ support automated เทส entities ที่เป็นแบบ unidirectional associations ( ไปใช้คลาส PojoFixture แทน )


Mapping Customer-to-Phone ของเราเป็น one-to-many unidirectional เราจึงไม่สามารถใช้ BaseEntityFixture สำหรับคลาส Customer


เริ่มจาก สร้าง hashCode() และ equals() ในคลาส Customer


@Override
public boolean equals(Object other) {
if (other != null && other instanceof Customer) {
final Customer that = (Customer) other;
final EqualsBuilder builder = new EqualsBuilder();
builder.append(this.firstName, that.firstName);
builder.append(this.lastName, that.lastName);
builder.append(this.id, that.id);
return builder.isEquals();
}
return false;
}
@Override
public int hashCode() {
final HashCodeBuilder builder = new HashCodeBuilder();
builder.append(this.firstName);
builder.append(this.lastName);
builder.append(this.id);
return builder.toHashCode();
}

และสร้าง test class ตามนี้


public class CustomerTest extends PoJoFixture {

private static final Class[] USED_ENTITIES = { Customer.class, Phone.class };

public CustomerTest() {
super( USED_ENTITIES );
}

public void testGetEntityManager() {
assertNotNull(this.getEntityManager());
}

public void testWriteCustomer() {
List<Customer> customers = generateTestCustomers();

// persist the graph and load it again
List<Customer> persisted = persist(customers);
List<Customer> allFromDB = findAll(Customer.class);

// assert the persisted graph and the loaded are equal
assertCollectionsEqual(persisted, allFromDB);
}

private List<Customer> generateTestCustomers() {
final List<Customer> customers = new ArrayList<Customer>();
Customer customer = new Customer();
customer.setFirstName( "Matthew" );
customer.setLastName( "Dailey" );
customer.addPhoneNumber( "+66851234567" );
customers.add( customer );
return customers;
}

// Manually delete customers with the entity manager so that
// the delete cascades to the dependent phone numbers.
private void deleteCustomers() {
EntityManager em = getEntityManager();
List<Customer> customers = findAll(Customer.class);
for ( Customer customer : customers ) {
em.remove( customer );
}
}

@Override
public void setUp() throws Exception {
super.setUp();
deleteCustomers();
deleteAll(Phone.class);
}

@Override
public void tearDown() throws Exception {
deleteCustomers();
deleteAll(Phone.class);
super.tearDown();
}
}
เหมือนเดิม คลิกขวา Run As -> JUnit Test
ปล. ต้องไปเพิ่ม method addPhoneNumber เข้า คลาส Customer เพื่อให้มันเรียก
customer.addPhoneNumber( "+66851234567" );
ได้ด้วย

Unit testing session beans ========================================

Ejb3Unit เทส session beans ได้มากมายมาก ดูจากตัวอย่างที่โหลดมาได้ ( DIFieldSessionBeanTest.java )

ตอนนี้เราจะเทส TravelAgentBean


เพิ่ม functionality ไปยัง TravelAgentRemote interface:


@Remote
public interface TravelAgentRemote {
public void createCabin( Cabin cabin );
public Cabin findCabin( int id );
public List<Cabin> getAllCabins(); //
public int createCustomer( Customer customer );
public Collection<Phone> phoneNumbersForCust( int id );
public EntityManager getEm(); //
}

เราจะ test dependency injection ของ entity manager ที่ initialization timeand each of the methods. นี่คือวิธี implement method ใหม่ :


public EntityManager getEm() {
return this.manager;
}

@SuppressWarnings("unchecked")
public List<Cabin> getAllCabins() {
Query query = manager.createQuery( "SELECT c FROM Cabin c" );
return Collections.checkedList( query.getResultList(), Cabin.class );
}

ใน ejb-tests project, สร้างคลาส TravelAgentBeanTest ( package com.titan.sessionbeantests )


public class TravelAgentBeanTest extends BaseSessionBeanFixture<Travelagentbean> {

private static final Class[] usedBeans = { Cabin.class }; // Entity ที่เกี่ยวข้อง ต้องใส่ลงไปให้หมด ( ไม่งั้นจะเจอ java.lang.IllegalArgumentException: Unknown entity: หรือไม่ก็ EntityManager could not be initialized to load the enities [com.midterm.domain.Cm, com.midterm.domain.BidInvitation]. Cause: org.ejb3unit.hibernate.AnnotationException: Use of @OneToMany or @ManyToMany targeting an unmapped class: com.midterm.domain.BidInvitation.bids[com.midterm.domain.Bid] )
private static final CSVInitialDataSet<Cabin> CSV_SET =
new CSVInitialDataSet<Cabin>( Cabin.class, "testCabins.csv", "id", "name",
"deckLevel", "shipId", "bedCount" );
public TravelAgentBeanTest() {
// super(sessionBeanToTest, introspector, usedEntityBeans, initialData)
super( TravelAgentBean.class, usedBeans, new CabinEntityInitialDataSet(), CSV_SET ); //
}
public void testDependencyInjection() {
final TravelAgentBean toTest = this.getBeanToTest();
assertNotNull(toTest);
assertNotNull(toTest.getEm());
}
public void testLoadData() {
final TravelAgentBean travelAgentBean = this.getBeanToTest();
assertNotNull(travelAgentBean);
List<Cabin> cabins = travelAgentBean.getAllCabins();
assertNotNull(cabins);
System.out.println( "cabins has " + cabins.size() + " entries" );
assertEquals( 6, cabins.size() );
assertEquals( cabins.get(0), new Cabin( 1, "Cabin 8", 1 ));
assertEquals( cabins.get(1), new Cabin( 2, "Cabin 12", 1 ));
}
public static class CabinEntityInitialDataSet extends EntityInitialDataSet<Cabin> {
public CabinEntityInitialDataSet() {
super(Cabin.class);
}
public void create() {
this.add( new Cabin( 1, "Cabin 8", 1 ));
this.add( new Cabin( 2, "Cabin 12", 1 ));
}
}
}

นี่เป็น dependency injection test สองวิธีที่จะสร้าง entity test fixtures
วิธี1 โหลดจาก resources/testCabins.csv ( resources เป็น sources folder )
วิธี2 manually adding entities โดยใช้คลาส EntityInitialDataSet
ตัวอย่างข้างบนใส่ initial data ทั้งสองวิธี

ในไฟล์ csv ใส่อะไรประมาณนี้ลงไป

100,"Cabin 345",1,1,2
101,"Cabin 346",1,1,3
102,"Cabin 347",2,1,2
103,"Cabin 348",2,1,3

แล้วก็เพิ่มเทสลงไป
public void testCreateCabin() {
final TravelAgentBean travelAgentBean = this.getBeanToTest();
// Get list of cabins before we do the create
List<Cabin> cabinsBefore = travelAgentBean.getAllCabins();
assertEquals(6, cabinsBefore.size());
EntityManager manager = travelAgentBean.getEm();
EntityTransaction transaction = manager.getTransaction();
transaction.begin();
for ( int i = 0; i < 10; i++ ) {
Cabin cabin = new Cabin();
cabinsBefore.add( cabin );
cabin.setShipId(3);
cabin.setName("New cabin " + i);
cabin.setDeckLevel(5);
cabin.setBedCount(2);
travelAgentBean.createCabin(cabin);
}
transaction.commit();
List<Cabin> cabinsAfter = travelAgentBean.getAllCabins();
assertEquals(16, cabinsAfter.size());
assertCollectionsEqual(cabinsBefore, cabinsAfter);
}
สังเกตว่า เราสร้าง entity manager transaction manually
ไม่งั้น ในเมธอด getAllCabins() ตอนเรา execute EJB QL query เพื่อ retrieve all persisted Cabins มันจะยัดลง database ไม่ได้

public void testFindCabin() {
final TravelAgentBean travelAgentBean = this.getBeanToTest();
// The cabin with name "Cabin 8" added in the create() method of the initial data
// set should have its ID generated as 118 by the time we get to this test case.
Cabin cabin = travelAgentBean.findCabin(118);
assertEquals(cabin, new Cabin(118, "Cabin 8", 1));
}


ref : mdailey

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เทคนิคคิดเลขเร็วโดยใช้ วิธีคิด แบบ เวทคณิต ( Vedic Mathematics example )

จากที่สงสัยเรื่อง ลูกคิด ของ จินตคณิต ที่ลองไปค้นดู
ปรากฎว่า เจอ เวทคณิต ซึ่งเขาบอกว่า อยู่ในคัมภีร์พระเวท

ลองอ่านดูแล้ว รู้สึกว่าฝึกสมอง ก็ทำให้คิดเลขเร็วดี
เลยสรุปมาให้ ตามนี้

Tutorial 1

การลบเลข
ALL FROM 9 AND THE LAST FROM 10
ทุกตัวลบจาก 9 และตัวสุดท้ายลบจาก 10

เช่น 1000 - 357 = 643
10,000 - 1,049 = 8951

ถ้า 1,000 - 83 ให้มองว่ามี 0 อยู่ข้างหน้า
เป็น
1,000 - 083 = 917

ฝึกบ่อยๆ ก็คล่อง แล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วย
ลองทำดูสิ
1) 1000 - 777 =
2) 1000 - 283 =
3) 1000 - 505 =
4) 10,000 - 2345 =
5) 10,000 - 9876 =
6) 10,000 - 1011 =
7) 100 - 57 =
8) 1000 - 57 =
9) 10,000 - 321 =
10) 10,000 - 38 =

3,000 - 467 ก็ทำเหมือนกัน โดยลบตัวแรกสุดของ 3,000 ไป 1
จากนั้นก็ทำเหมือนเดิม จะได้ว่า 3,000 - 467 = 2,533

Tutorial 2
VERTICALLY AND CROSSWISE สำหรับตัวเลขที่น้อยกว่าฐานนิดหน่อย

ลอง 88x98

88 น้อยกว่า 100 อยู่ 12
98 น้อยกว่า 100 อยู่ 2
12x2 = 24
88-2 หรือ 98-12 ได้ 86
ดังนั้นตอบ 8,624

ดูอีกตัวอย่าง
หรือ

ลองทำนี่ดู
1) 87 x 98 =
2) 88 x 97 =
3) 77 x 98 =
4) 93 x 96 =
5) 94 x 9…

วิธีใช้ ย่อๆ เกี่ยวกับ Matrix กับ Vector ( มาจาก CASIO-991MS manual )

Matrix

เปลี่ยน mode เป็น Matrix
กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ MAT

วิธีใส่ Matrix เข้าไป
จิ้ม MAT ( ตรงเลข 4 )
DIM -- สร้าง Matrix ใหม่ - เราจะสร้าง Matrix เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a11, a12, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา ได้เลย )
รุ่นนี้ มันใส่ได้มากสุด 3x3 นะ ถ้าใส่ 4 ไป มันจะ dimension error
EDIT -- แก้ไข Matrix ที่สร้างไว้แล้ว
MAT -- เอา Matrix ออกมาใช้งาน

Add : MatA + MatB
Subtract : MatA - MatB
Multiply with scalar : MatA x 3 หรือ 3 x MatA
Multiply : MatA x MatB
Det : Det MatA
Transpost : Trn MatA
Inverse :MatA -1
Absolute Value of Each Element : Abs MatA

ผลลัพธ์มันจะได้เป็น
MatAns11
ซึ่งเราสามารถกด ซ้าย ขวา ขึ้นลงได้เหมือนเลื่อนดู Element จาก Matrix เลย

Vector
เปลี่ยน mode เป็น Vector
กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ VCT

วิธีใส่ Vector เข้าไป
จิ้ม VCT ( ตรงเลข 5 )
DIM -- สร้าง Vector ใหม่ - เราจะสร้าง Vector เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a1, a2, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ซ้าย ขวา ได้เลย )
EDIT -- แก้ไข Vector ที่สร้างไว้แล้ว
VCT -- เอา Vector ออกม…

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว - วัดอรุณราชวราราม ( วัดแจ้ง ) + วัดสระเกศ ( ภูเขาทอง )

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ serie ท่องเที่ยว ดูบทความท่องเที่ยว อื่นๆ ของผม ได้ที่ ลิงก์นี้ นะครับ

คำเตือน เอ็นทรีนี้รูปเยอะมากกกก ควรปิดบิตก่อนดู

ผ่างๆๆ ท่านสามารถรับชมเอนทรีนี้ผ่าน url http://tinyurl.com/goldenMount ได้ด้วย

วันนี้ตั้งใจไปวัดอรุณฯ

เดินทางทางน้ำเหมือนเดิม

แต่คราวนี้นั่งเรือ ธงสีฟ้า ( คราวก่อน นั่งเรือ ธงสีส้ม )

พอถึงท่าสาทร เขาบอกว่า ให้ลงลำที่จอดอยู่ได้เลย เก็บตังในเรือ

ก็ งงๆ เดินลงไป

เหมือนเดิมครับ

ชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน
พอเรือออกสักพัก มีไกด์ มาบรรยาย

อ้าว กรำ

ขึ้นผิดเรือรึเปล่า

นี่มันเรือท่องเที่ยว 150 บาท ไม่ใช่เร๊อะ

กะลังอึ้งๆอยู่

แต่พอไกด์พูดไปสักพัก ก็เลยรู้ว่า 150 บาท มันราคาเหมาวัน

แล้วก็ได้ความรู้ของท่าเรือ แล้วก็สองข้างทาง
เรือธงฟ้านี่มันไปสุดที่ท่าพระอาทิตย์เท่านั้นเองนะ แล้วก็กลับ

ตอนไปมีสาวคนนึง ถามว่า จะไปวัดสระเกศ ไปทางไหน

ถ้าฟังไม่ผิด คนเก็บตังบนเรือ บอกว่า ท่ามหาราช

จากนั้นก็คุยอะไรกันไม่รู้ ไม่ได้ยินแล้วล่ะ
เรือธงฟ้า มันใหญ่กว่า น่าหวาดเสียวน้อยกว่า น้ำกระเด็นน้อยกว่า แพงกว่า เรือธงสีส้ม

คราวนี้รู้และ นั่งริมฝั่งธน ได้มาหลายรูปเหมือนกัน แต่วันนี…