ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

EJB development ด้วย Glassfish Server -- Part 3 EJB3Unit ( Unit Testing EJB3 Modules )

ตัวอย่าง EJB3Unit


ไปดู doc และ ตัวอย่างได้จาก Ejb3Unit homepage
หรือ
download Ejb3UnitSampleProject-2.0.0-RC-1.zip

how to import existing project in eclipseวิธี1 จะก็อป jar ไฟล์เข้าโปรเจคเองก็ได้
วิธี2 จะ Properties > Java Build Path > libraries > Add External JARs ก็ได้
โดยโหลดจาก ejb3unit-jars.zip

extract ไฟล์ก่อนแล้วค่อย add นะ ย้ำ


จากนั้นลองรัน
Run As -> [Junit icon] Execute all ejb3 unit tests.

มันจะรัน 31 tests ผ่านโดยไม่มี errors
สร้าง new project เพื่อ test EJBs ของคุณ

ejbunit สร้าง on top of Junit ( ใช้ javaSE )

ไม่ต้อง export ก่อนรันเทส ejbunit จะ simulate environment

ทำ Part 2 ให้ work ก่อน

เพราะว่านี่จะทำต่อจาก Part 2 ( Eclipse/EJB/GlassFish/JPA )

ตอนนี้ก็มี Project titan-ejb ที่มี EJB module targeted for GlassFish

- มี entities Cabin, Customer, และ Phone

- มี stateless session bean ชื่อว่า TravelAgentBean และมี remote interface


- สร้าง new Java project ชื่อ titan-tests

add the external JARs for Ejb3Unit ให้เรียบร้อย


- บอก Eclipse ให้ reference unit test project (titan-tests) ไปยัง EJB module project (titan-ejb)

ทำให้สามารถเข้าถึง source classes ใน EJB module project ได้


add the titan-ejb project ไปยัง "Java Build Path" ในแท็บ "Projects"

และ add the titan-ejb project ใน "Project References"

สร้าง entity unit test

- เทส Phone entity ก่อนละกัน

ก่อนอื่น เราต้อง override equals() กับ hashCode() ในคลาส Phone
เพราะ detached entity ต้อง"เท่ากับ" และสร้าง hash code เดียวกันกับ attached version

กลับไปเพิ่ม code เพื่อ override the methods ที่คลาส Phone ใน titan-ejb project

@Override
public boolean equals(Object other) {
if (other != null && other instanceof Phone) {
final Phone that = (Phone) other;
final EqualsBuilder builder = new EqualsBuilder();
builder.append(this.id, that.id);
builder.append(this.number, that.number);
return builder.isEquals();
}
return false;
}
@Override
public int hashCode() {
final HashCodeBuilder builder = new HashCodeBuilder();
builder.append(this.id);
builder.append(this.number);
return builder.toHashCode();
}

โค้ดที่เราเพิ่มไป มันใช้คลาส EqualsBuilder ( อยู่ใน commons-lang-2.4.jar : Apache Commons Lang library และอยู่ในไฟล์ ejb3unit-jars.zip ที่โหลดมาตะกี้ ) add มันใส่ build path ด้วย


ตอนนี้ titan-ejb project มี commons-lang-2.4.jar แต่ dependency มันจะไม่โดนแพ็คไปกับ EJB JAR file ตอน deploy ขึ้น application server (จะเจอ errors ประมาณว่า "class not found" ตอนรันบน application server)
สำหรับ GlassFish, ให้ก็อบ JAR file ที่ต้องใช้ไปที่ glassfish/domains/domain1/lib/ext/ (assuming your domain is domain1) มันจะ available สำหรับทุกๆ components ที่ deployed ไปยัง domain1.


กลับมายัง titan-tests project เพิ่ม class PhoneTest ( package com.titan.entitytests )
public class PhoneTest extends BaseEntityFixture<Phone> {
public PhoneTest() {
super(Phone.class);
}
}

คลาสนี้ แค่ใช้ default behavior ของคลาส BaseEntityFixture เพื่อเทสคลาส Phone

รันได้ละ คลิกขวา Run As -> JUnit Test จะมี 5/5 tests pass

testNothing() ซึ่งเป็น คลาสที่ inherit มา แล้วก็ 4 คลาสที่สร้างขึ้น

Configure Ejb3Unit

โดยใช้ ejb3unit.properties configuration file

New -> Source Folder ชื่อ "resources" ที่ level บนสุดของ titan-tests project
เพิ่ม file ejb3unit.properties


ejb3unit.inMemoryTest=true
ejb3unit.show_sql=true

## values are create-drop, create, update ##
ejb3unit.schema.update=create-drop

โค้ดนี้บอก Ejb3Unit ว่าให้จำลอง database ใน memory เพื่อแสดง SQL queries ที่ส่งไปยัง database บน console ( ไม่ต้องต่อกับ database จริง, ถ้าอยากต่อ database จริง ก็ config ในนี้แหละ ดูวิธีจาก Ejb3Unit documentation )

และ drop and create necessary tables สำหรับ entites ทุกครั้งที่ Ejb3Unit starts up

Unit testing entities manually

Ejb3Unit สนับสนุน automated test entities ที่เป็นแบบ one-to-many bidirectional associations ( เทสโดยใช้คลาส BaseEntityFixture )

แต่ไม่ support automated เทส entities ที่เป็นแบบ unidirectional associations ( ไปใช้คลาส PojoFixture แทน )


Mapping Customer-to-Phone ของเราเป็น one-to-many unidirectional เราจึงไม่สามารถใช้ BaseEntityFixture สำหรับคลาส Customer


เริ่มจาก สร้าง hashCode() และ equals() ในคลาส Customer


@Override
public boolean equals(Object other) {
if (other != null && other instanceof Customer) {
final Customer that = (Customer) other;
final EqualsBuilder builder = new EqualsBuilder();
builder.append(this.firstName, that.firstName);
builder.append(this.lastName, that.lastName);
builder.append(this.id, that.id);
return builder.isEquals();
}
return false;
}
@Override
public int hashCode() {
final HashCodeBuilder builder = new HashCodeBuilder();
builder.append(this.firstName);
builder.append(this.lastName);
builder.append(this.id);
return builder.toHashCode();
}

และสร้าง test class ตามนี้


public class CustomerTest extends PoJoFixture {

private static final Class[] USED_ENTITIES = { Customer.class, Phone.class };

public CustomerTest() {
super( USED_ENTITIES );
}

public void testGetEntityManager() {
assertNotNull(this.getEntityManager());
}

public void testWriteCustomer() {
List<Customer> customers = generateTestCustomers();

// persist the graph and load it again
List<Customer> persisted = persist(customers);
List<Customer> allFromDB = findAll(Customer.class);

// assert the persisted graph and the loaded are equal
assertCollectionsEqual(persisted, allFromDB);
}

private List<Customer> generateTestCustomers() {
final List<Customer> customers = new ArrayList<Customer>();
Customer customer = new Customer();
customer.setFirstName( "Matthew" );
customer.setLastName( "Dailey" );
customer.addPhoneNumber( "+66851234567" );
customers.add( customer );
return customers;
}

// Manually delete customers with the entity manager so that
// the delete cascades to the dependent phone numbers.
private void deleteCustomers() {
EntityManager em = getEntityManager();
List<Customer> customers = findAll(Customer.class);
for ( Customer customer : customers ) {
em.remove( customer );
}
}

@Override
public void setUp() throws Exception {
super.setUp();
deleteCustomers();
deleteAll(Phone.class);
}

@Override
public void tearDown() throws Exception {
deleteCustomers();
deleteAll(Phone.class);
super.tearDown();
}
}
เหมือนเดิม คลิกขวา Run As -> JUnit Test
ปล. ต้องไปเพิ่ม method addPhoneNumber เข้า คลาส Customer เพื่อให้มันเรียก
customer.addPhoneNumber( "+66851234567" );
ได้ด้วย

Unit testing session beans ========================================

Ejb3Unit เทส session beans ได้มากมายมาก ดูจากตัวอย่างที่โหลดมาได้ ( DIFieldSessionBeanTest.java )

ตอนนี้เราจะเทส TravelAgentBean


เพิ่ม functionality ไปยัง TravelAgentRemote interface:


@Remote
public interface TravelAgentRemote {
public void createCabin( Cabin cabin );
public Cabin findCabin( int id );
public List<Cabin> getAllCabins(); //
public int createCustomer( Customer customer );
public Collection<Phone> phoneNumbersForCust( int id );
public EntityManager getEm(); //
}

เราจะ test dependency injection ของ entity manager ที่ initialization timeand each of the methods. นี่คือวิธี implement method ใหม่ :


public EntityManager getEm() {
return this.manager;
}

@SuppressWarnings("unchecked")
public List<Cabin> getAllCabins() {
Query query = manager.createQuery( "SELECT c FROM Cabin c" );
return Collections.checkedList( query.getResultList(), Cabin.class );
}

ใน ejb-tests project, สร้างคลาส TravelAgentBeanTest ( package com.titan.sessionbeantests )


public class TravelAgentBeanTest extends BaseSessionBeanFixture<Travelagentbean> {

private static final Class[] usedBeans = { Cabin.class }; // Entity ที่เกี่ยวข้อง ต้องใส่ลงไปให้หมด ( ไม่งั้นจะเจอ java.lang.IllegalArgumentException: Unknown entity: หรือไม่ก็ EntityManager could not be initialized to load the enities [com.midterm.domain.Cm, com.midterm.domain.BidInvitation]. Cause: org.ejb3unit.hibernate.AnnotationException: Use of @OneToMany or @ManyToMany targeting an unmapped class: com.midterm.domain.BidInvitation.bids[com.midterm.domain.Bid] )
private static final CSVInitialDataSet<Cabin> CSV_SET =
new CSVInitialDataSet<Cabin>( Cabin.class, "testCabins.csv", "id", "name",
"deckLevel", "shipId", "bedCount" );
public TravelAgentBeanTest() {
// super(sessionBeanToTest, introspector, usedEntityBeans, initialData)
super( TravelAgentBean.class, usedBeans, new CabinEntityInitialDataSet(), CSV_SET ); //
}
public void testDependencyInjection() {
final TravelAgentBean toTest = this.getBeanToTest();
assertNotNull(toTest);
assertNotNull(toTest.getEm());
}
public void testLoadData() {
final TravelAgentBean travelAgentBean = this.getBeanToTest();
assertNotNull(travelAgentBean);
List<Cabin> cabins = travelAgentBean.getAllCabins();
assertNotNull(cabins);
System.out.println( "cabins has " + cabins.size() + " entries" );
assertEquals( 6, cabins.size() );
assertEquals( cabins.get(0), new Cabin( 1, "Cabin 8", 1 ));
assertEquals( cabins.get(1), new Cabin( 2, "Cabin 12", 1 ));
}
public static class CabinEntityInitialDataSet extends EntityInitialDataSet<Cabin> {
public CabinEntityInitialDataSet() {
super(Cabin.class);
}
public void create() {
this.add( new Cabin( 1, "Cabin 8", 1 ));
this.add( new Cabin( 2, "Cabin 12", 1 ));
}
}
}

นี่เป็น dependency injection test สองวิธีที่จะสร้าง entity test fixtures
วิธี1 โหลดจาก resources/testCabins.csv ( resources เป็น sources folder )
วิธี2 manually adding entities โดยใช้คลาส EntityInitialDataSet
ตัวอย่างข้างบนใส่ initial data ทั้งสองวิธี

ในไฟล์ csv ใส่อะไรประมาณนี้ลงไป

100,"Cabin 345",1,1,2
101,"Cabin 346",1,1,3
102,"Cabin 347",2,1,2
103,"Cabin 348",2,1,3

แล้วก็เพิ่มเทสลงไป
public void testCreateCabin() {
final TravelAgentBean travelAgentBean = this.getBeanToTest();
// Get list of cabins before we do the create
List<Cabin> cabinsBefore = travelAgentBean.getAllCabins();
assertEquals(6, cabinsBefore.size());
EntityManager manager = travelAgentBean.getEm();
EntityTransaction transaction = manager.getTransaction();
transaction.begin();
for ( int i = 0; i < 10; i++ ) {
Cabin cabin = new Cabin();
cabinsBefore.add( cabin );
cabin.setShipId(3);
cabin.setName("New cabin " + i);
cabin.setDeckLevel(5);
cabin.setBedCount(2);
travelAgentBean.createCabin(cabin);
}
transaction.commit();
List<Cabin> cabinsAfter = travelAgentBean.getAllCabins();
assertEquals(16, cabinsAfter.size());
assertCollectionsEqual(cabinsBefore, cabinsAfter);
}
สังเกตว่า เราสร้าง entity manager transaction manually
ไม่งั้น ในเมธอด getAllCabins() ตอนเรา execute EJB QL query เพื่อ retrieve all persisted Cabins มันจะยัดลง database ไม่ได้

public void testFindCabin() {
final TravelAgentBean travelAgentBean = this.getBeanToTest();
// The cabin with name "Cabin 8" added in the create() method of the initial data
// set should have its ID generated as 118 by the time we get to this test case.
Cabin cabin = travelAgentBean.findCabin(118);
assertEquals(cabin, new Cabin(118, "Cabin 8", 1));
}


ref : mdailey

ความคิดเห็น

ติดตามบล็อกบนเฟซบุ๊คเพจ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อยู่เหงาๆ เลาไปเที่ยว - เที่ยวเชียงรายด้วยตนเอง โดยไม่มีรถ เช่ารถก็ไม่ได้เช่าน้ะจ้ะ นั่งรถสาธารณะล้วนๆแจร้ ตอนที่หก

ดึกแล้ว


ตลาดชา ที่หลัก กิโลเมตร ที่ 0 ดอยแม่สลอง
ขากลับโรงแรม เขาขับรถพาแวะ ตรงตลาดชา ตรงหลัก กม ที่ 0 เพิ่งเห็นว่าสุสานนายพลต้วน ซีเหวิน กองพล 93 ก็อยู่แถวๆนั้น แต่ป้ายบอกว่า 500 เมตรจากตลาดชา ประกอบกับมองไปเป็นทางขึ้นเขา แล้วก้อค่อนข้างมืดด้วยเลยไม่ได้ไป


หลักกิโลเมตรที่ 0 ดอยแม่สลอง

ตอนอยู่บนรถหลังจากกลับจากตลาดชา ลูกเจ้าของรีสอร์ต ยังถามว่าจะแวะเซเว่นเอาอะไรไหม

แล้วตอนเช้าพรุ่งนี้จะพาไปตลาดเช้า ที่ชาวเขาเอาของมาขาย
ประมาณ 7.00 ก่อนกินข้าวเช้าเวลา 08.30 ใจดีจริงๆ

plan เดิมคือ 7.00 เดินไปไร่ชา 101 จากที่ก่อนมาได้โทรไปถามไร่ชาว่าเปิดเจ็ดโมง
แต่มีแนะนำโดยคนในพื้นที่ให้ไปตลาดเช้า
ยัง LINE ไปบอกเพื่อนที่กทม ว่า อาจจะไม่ได้ไปไร่ชาแล้ว
( แต่หลังจากนี้ก้อมีเรื่องจับพลัดจับผลูให้ได้ไปไร่ชาที่ใหญ่กว่า ไร่ชา101 นั่นก้อคือ ไร่ชาฉุยฟง อดใจไว้เด๋วเล่าให้ฟัง )

บรรยากาศยามเย็นที่ตลาดชาที่ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
พอกลับที่พัก คุณเจ้าของรีสอร์ตถามว่าทานมื้อเย็นมายัง
บังเอิญว่าเลาทานมาแล้ว เลาเลยอุดหนุนโกโก้เย็น 60 THB แทน
มีหนุ่มสาวคู่นึงที่ไปด้วยกัน เขายังไม่ทานมา เขาก้อทานที่โรงแรมนั่นแหละ
หนุ่มนี่ม…

อยู่เหงาๆ เลาไปเที่ยว - ร้านเลิศรส บ้านไม้หอมรีสอร์ต ตลาดเท่งเถิดเทิง พ ฟาร์ม เมล่อน จังหวัดนครนายก

ปิ้งปัง ครีมชีส โฮมเมด ชีสสีรุ้งยืดในตลาดเท่ง แม่ค้า นั่ลลั้ก มากจย้า สนนราคา ชิ้นละ 65 บาท มีอีกร้านคือ ร้านขายน้ำแตงโมปั่นที่เสริฟมากับลูกแตงโมเลย แต่อันนั้นไม่ได้ถ่ายมา เสียดาย ><~
เพื่อนที่ทำงานจัดงานแต่งงานที่จังหวัดนครนายก เลาเลยได้โอกาสไป เขาจัดที่บ้านฝ่ายผู้หญิงเลย เป็นโต๊ะจีน จอดรถในสวน
เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ไปร่วมงานแต่งงานที่ต่างจังหวัด หลังจากเคยไปร่วมงานบวชเพื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อนานมาแล้ว 
หนึ่งในความฝันลมๆแล้งๆ ของข้าพเจ้า คือ การจัดงานแต่งงาน ที่บ้าน จะได้เพิ่มความเป็นของเลาไปได้นิดหน่อย จากที่มีคนเคยบอกว่า งานแต่งงานนี่ไม่ใช่ของเลาเลยซักอย่าง ชุดแต่งงานก้อไม่ใช่ของเลา ที่จัดงานก้อไม่ใช่ของเลา รูป prewedding ก้อไปถ่ายในที่ที่ไม่ใช่ของเลาซักอย่าง
มานี่เลยรู้ว่า ตลาดโรงเกลือ มีหลายจังหวัด ที่จังหวัดนครนายกเป็นอีกที่ที่มีตลาดโรงเกลือ
ร้านเลิศรส น่าจะร้านดังของพื้นที่ด้วย ขนาดไปสองโมงแล้ว คนยังกินเยอะอยู่เลย
อ่อส่วน หอยทอด ผัดไท ปลาลวกจิ้ม หมูกรอบ เจ้าดัง แนะนำโดย wongnai 
บ้านไม้หอมรีสอร์ต 

บ้านไม้หอมรีสอร์ต จังหวัดนครนายก บ้านสีสันสวยงามมาก  หน้าที่พักมีเซเว่น ใ…

เทคนิคคิดเลขเร็วโดยใช้ วิธีคิด แบบ เวทคณิต ( Vedic Mathematics example )

จากที่สงสัยเรื่อง ลูกคิด ของ จินตคณิต ที่ลองไปค้นดู
ปรากฎว่า เจอ เวทคณิต ซึ่งเขาบอกว่า อยู่ในคัมภีร์พระเวท

ลองอ่านดูแล้ว รู้สึกว่าฝึกสมอง ก็ทำให้คิดเลขเร็วดี
เลยสรุปมาให้ ตามนี้

Tutorial 1

การลบเลข
ALL FROM 9 AND THE LAST FROM 10
ทุกตัวลบจาก 9 และตัวสุดท้ายลบจาก 10

เช่น 1000 - 357 = 643
10,000 - 1,049 = 8951

ถ้า 1,000 - 83 ให้มองว่ามี 0 อยู่ข้างหน้า
เป็น
1,000 - 083 = 917

ฝึกบ่อยๆ ก็คล่อง แล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วย
ลองทำดูสิ
1) 1000 - 777 =
2) 1000 - 283 =
3) 1000 - 505 =
4) 10,000 - 2345 =
5) 10,000 - 9876 =
6) 10,000 - 1011 =
7) 100 - 57 =
8) 1000 - 57 =
9) 10,000 - 321 =
10) 10,000 - 38 =

3,000 - 467 ก็ทำเหมือนกัน โดยลบตัวแรกสุดของ 3,000 ไป 1
จากนั้นก็ทำเหมือนเดิม จะได้ว่า 3,000 - 467 = 2,533

Tutorial 2
VERTICALLY AND CROSSWISE สำหรับตัวเลขที่น้อยกว่าฐานนิดหน่อย

ลอง 88x98

88 น้อยกว่า 100 อยู่ 12
98 น้อยกว่า 100 อยู่ 2
12x2 = 24
88-2 หรือ 98-12 ได้ 86
ดังนั้นตอบ 8,624

ดูอีกตัวอย่าง
หรือ

ลองทำนี่ดู
1) 87 x 98 =
2) 88 x 97 =
3) 77 x 98 =
4) 93 x 96 =
5) 94 x 9…

วิธีใช้ ย่อๆ เกี่ยวกับ Matrix กับ Vector ( มาจาก CASIO-991MS manual )

Matrix

เปลี่ยน mode เป็น Matrix
กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ MAT

วิธีใส่ Matrix เข้าไป
จิ้ม MAT ( ตรงเลข 4 )
DIM -- สร้าง Matrix ใหม่ - เราจะสร้าง Matrix เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a11, a12, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา ได้เลย )
รุ่นนี้ มันใส่ได้มากสุด 3x3 นะ ถ้าใส่ 4 ไป มันจะ dimension error
EDIT -- แก้ไข Matrix ที่สร้างไว้แล้ว
MAT -- เอา Matrix ออกมาใช้งาน

Add : MatA + MatB
Subtract : MatA - MatB
Multiply with scalar : MatA x 3 หรือ 3 x MatA
Multiply : MatA x MatB
Det : Det MatA
Transpost : Trn MatA
Inverse :MatA -1
Absolute Value of Each Element : Abs MatA

ผลลัพธ์มันจะได้เป็น
MatAns11
ซึ่งเราสามารถกด ซ้าย ขวา ขึ้นลงได้เหมือนเลื่อนดู Element จาก Matrix เลย

Vector
เปลี่ยน mode เป็น Vector
กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ VCT

วิธีใส่ Vector เข้าไป
จิ้ม VCT ( ตรงเลข 5 )
DIM -- สร้าง Vector ใหม่ - เราจะสร้าง Vector เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a1, a2, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ซ้าย ขวา ได้เลย )
EDIT -- แก้ไข Vector ที่สร้างไว้แล้ว
VCT -- เอา Vector ออกม…

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว - วัดระฆังโฆสิตาราม

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ serie ท่องเที่ยว ดูบทความท่องเที่ยว อื่นๆ ของผม ได้ที่ ลิงก์นี้ นะครับจากที่ คราวก่อน ไปวัดอรุณฯ เขามีให้ล่องเรือไปวัดระฆัง เลยเดาๆ ได้ว่า วัดอยู่ไม่ไกล

ประกอบกับได้ยินเรื่องของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มานานวันนี้เลยลองไปสักหน่อย

นั่งเรือธงสีสัม ( 13 บาทตลอดสาย ) ไปลงท่าช้าง

มองจากท่าช้าง ตรงกลาง เป็น สมาคม พุทธศาสนา อะไรซักอย่างทางซ้ายของรูป คือ พระอุโบสถ วัดระฆัง
แล้วนั่งเรือข้ามฟาก ( 3 บาท ) ไปท่าวัดระฆัง

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
นกเยอะมาก ปลาก็เยอะ

แบบว่า เขามีขายอาหารสำหรับเลี้ยงปลา ( แต่แอบได้ยินคนซื้อบ่นว่าขนมปังขึ้นรา - -! )


ปลาเยอะกว่าที่วัดยานนาวาอีก ตัวใหญ่ๆทั้งนั้น
คราวนี้เราไป มันเปิดแค่อุโบสถ วิหาร แล้วก็ หอไตร แหะ ไอตรง กรอบสีส้มเข้มๆ ซ่อมอยู่


แผนที่วัดระฆังท่าวัดระฆัง ( แม่น้ำเจ้าพระยา ) อยู่ด้านล่าง
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
หรือ ดูต้นฉบับที่ เวปไซท์วัดระฆัง
ไปถึงก็เดินดูรอบๆ พระอุโบสถ คนเยอะเหมือนกันนะ

พระเจดีย์
พระเจดีย์ อีก 2 องค์
couple ?
พระปรางค์
สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ยุคต้น ยึดถือเป็นแบบฉบับของพระปรางค์ที่สร้างในยุคต่อมา
แล้ว…

วิธี ยื่น ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภงด 91 ทางเวปไซท์ ( จ่าย ภงด 91 ออนไลน์ )

ใครที่เสียภาษีบ้าง

คนโสดเงินเดือน 16,585 บาท จึงเริ่ม เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
( เงินเดือนอัตรานี้หมายถึง พนักงานที่ไม่มีรายการ ลดหย่อน ใด ๆ นอกเหนือจากประกันสังคม )

ใครที่ต้อง ยื่น ภาษี บ้าง

ถ้าเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ หากเข้าตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- คนโสดมีเงินได้ทั้งปีเกิน 50,000 บาท
- มีคู่สมรส มีเงินได้ทั้งปีไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน 100,000 บาท

ระยะเวลาในการยื่นภาษี

1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี

การ ชำระ ภาษี ผ่าน ทาง อินเตอร์เน็ต

1. เข้าไปที่ http://rdserver.rd.go.th
ถ้าได้เงินเดือนจากบริษัท อย่างเดียว ให้ยื่นแบบ ภงด.91
แต่ถ้านอกเหนือจากงานประจำ ยังมีรายได้จากทางอื่นอีก ก็จะต้องยื่นแบบ ภงด.90

2. พอกดเข้าไปแล้วจะเจอหน้า login

หมายเลขผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน ต้องมีความยาว 8 ตัวอักษร

หน้า login ของการ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ลงทะเบียน
ถ้ายังไม่ได้กดลงทะเบียนให้กด ลงทะเบียน มันจะไปยังหน้านี่หน้าลงทะเบียน เลือก บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย น้ะจ้
ทำตามขั้นตอนลงทะเบียนจนจบ
ถ้าเราสัญชาติไทย พอลงทะเบียนเสร็จจะได้ ภาพพิม…

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว - วัดอรุณราชวราราม ( วัดแจ้ง ) + วัดสระเกศ ( ภูเขาทอง )

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ serie ท่องเที่ยว ดูบทความท่องเที่ยว อื่นๆ ของผม ได้ที่ ลิงก์นี้ นะครับ

คำเตือน เอ็นทรีนี้รูปเยอะมากกกก ควรปิดบิตก่อนดู

ผ่างๆๆ ท่านสามารถรับชมเอนทรีนี้ผ่าน url http://tinyurl.com/goldenMount ได้ด้วย

วันนี้ตั้งใจไปวัดอรุณฯ

เดินทางทางน้ำเหมือนเดิม

แต่คราวนี้นั่งเรือ ธงสีฟ้า ( คราวก่อน นั่งเรือ ธงสีส้ม )

พอถึงท่าสาทร เขาบอกว่า ให้ลงลำที่จอดอยู่ได้เลย เก็บตังในเรือ

ก็ งงๆ เดินลงไป

เหมือนเดิมครับ

ชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน
พอเรือออกสักพัก มีไกด์ มาบรรยาย

อ้าว กรำ

ขึ้นผิดเรือรึเปล่า

นี่มันเรือท่องเที่ยว 150 บาท ไม่ใช่เร๊อะ

กะลังอึ้งๆอยู่

แต่พอไกด์พูดไปสักพัก ก็เลยรู้ว่า 150 บาท มันราคาเหมาวัน

แล้วก็ได้ความรู้ของท่าเรือ แล้วก็สองข้างทาง
เรือธงฟ้านี่มันไปสุดที่ท่าพระอาทิตย์เท่านั้นเองนะ แล้วก็กลับ

ตอนไปมีสาวคนนึง ถามว่า จะไปวัดสระเกศ ไปทางไหน

ถ้าฟังไม่ผิด คนเก็บตังบนเรือ บอกว่า ท่ามหาราช

จากนั้นก็คุยอะไรกันไม่รู้ ไม่ได้ยินแล้วล่ะ
เรือธงฟ้า มันใหญ่กว่า น่าหวาดเสียวน้อยกว่า น้ำกระเด็นน้อยกว่า แพงกว่า เรือธงสีส้ม

คราวนี้รู้และ นั่งริมฝั่งธน ได้มาหลายรูปเหมือนกัน แต่วันนี…

Expectation E(X), Varience Var(X), covariance Covar(X)

ความคาดหมาย ( expected value )
คือ ค่าเฉลี่ยที่เรา "expects" ว่าจะเป็นผลที่ได้ของการสุ่ม

สำหรับตัวแปรสุ่มเต็มหน่วย X ( discrete )
หรือ prob ของฟังก์ชั่น*ฟังก์ชั่น = Expectation
เช่น ค่าความคาดหมายของการโยนลูกเต๋า คือ
E(X) = 1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6
รูเล็ทอเมริกันออกได้ 38 แบบ คนแทงเลขเดียวแล้วได้จะได้เงินในอัตรา 35-ต่อ-1 (ถ้าได้จะได้เงิน 35 เท่าของที่พนันและได้เงินที่พนันรวมมา 1$ ดังนั้นจึงได้ 36 เท่าของที่พนัน). รูเล็ทออกได้ทั้งหมด 38 แบบ ค่าความคาดหมายของกำไรที่ได้ คือ
(ได้ −$1 เมื่อคุณเสีย และได้ $35 เมื่อคุณชนะ)
ดังนั้นเสีย 5 cents กว่าๆสำหรับที่แทงไปทุกๆ 1 dollar, และexpected value ของการแทง 1 dollar คือ $0.9473 ( มาจาก 1-0.0526 )

สำหรับตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง X ( continuous )
เมื่อ f(x) เป็น probability density function
ถ้าเป็น expected value ของ arbitrary function ของ X, g(X)

สมบัติของ expected valueพิสูจน์
E(aX+b) = ∫ (aX+b)f(x) dx = a ∫ Xf(x) dx + b ∫f(x)dx = aE(X)+b
เพราะ f(x) คือ prob ดังนั้น ∫ จาก -infinity ถึง infinity ของ ∫f(x)dx = 1

expected value ยังเอามาใช้ค…

อยู่เหงาๆ เลาไปเที่ยว - ศูนย์การเรียนรู้ และ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT Learning Center and BOT museum

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย มองไปเห็นสะพานพระราม 8 วิวดีมากๆ
เขาบอกว่า ในช่วง 6 เดือนแรกไม่เก็บค่าเข้าชม เลยแวะไปสักหน่อยแจร้
เลาเองสะดวกทางเรือโดยเลานั่งจากท่าเรือสาทร ไปลงท่าเรือเทเวศน์
พร้อมกันนี้ เลาได้ถือโอกาสแวะซื้ออาหารจาก ครัวกุ๊กชม ที่อยู่ตรงท่าเรือเทเวศน์ ตอนขากลับบ้านด้วย อยากลองมานานแล้ว

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

 บันได
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ประตูเซฟสองชั้นของจริง ต้องใช้กุญแจ 6 ดอก จาก 6 คน  ถึงเปิดเข้าไปได้ เหมือนที่เคยเห็นในหนังญี่ปุ่นเบยแจร้ ภายในมีเครื่องพิมพ์ธนบัตร รวมถึง ธนบัตรที่พิมพ์เสร็จแล้ว 
* ธปท พิมพ์ธนบัตร
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ผลิตเหรียญ

เครื่องพิมพ์ธนบัตรเดิม

เครื่องยนต์กลไก 

ตู้เก็บธนบัตรที่พิมพ์เสร็จแล้ว ใส่กุญแจล็อกไว้อย่างดี กลัวหาย

แม่พิมพ์ธนบัตรสมัยก่อน


ธนบัตรมูลค่าสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยพิมพ์มา จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกวันราชาภิเษกสมรสครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือ ใบละ 5 แสนบาท จำหน่ายใบละ 1 ล้านบาท โดยอีก 5 แสนบาท ถวายให้ในหลวง


ธนบัตรห้าสิบสตางค์

ธนบัตรใบละ หนึ…

อยู่เหงาๆ เลาไปเที่ยว - เที่ยวเชียงรายด้วยตัวเอง โดยไม่มีรถ เช่ารถก็ไม่ได้เช่าน้ะจ้ะ นั่งรถสาธารณะล้วนๆแจร้ ตอนแรก วางแผนเที่ยว

เชียงราย ม่วนใจ๋
ยอมรับเลยว่า หาข้อมูลค่อนข้างยาก
กระทู้รีวิว ใน pantip ที่บอกไม่มีรถไป คือ ไม่มีรถส่วนตัวไป สุดท้ายก้อไปเช่ารถขับกันหมด
สุดท้ายเลาก็ไปผจญภัยมาจนได้ นี่คือตอนแรกซีรี่ส์เชียงรายของเราน้ะจ้ะ 
กล่าวถึงว่า จะไปไหนบ้าง และ วิธีเดินทางในตัวเมืองเชียงราย และ ออกนอกเมืองเชียงรายไปยังที่เที่ยวยังไง


0) ตั๋ว 0 บาท
จริงๆ ทริปนี้จับพัดจับผลู ดันกด ตั๋ว 0 บาท ได้ของ VietJet ซึ่งเขาเพิ่งเปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ-เชียงราย เลยมีโปรโมชั่นนี้ออกมา

จริงๆ บอกว่า 0 บาท แต่มันมีค่าภาษีสนามบิน ค่าอื่นๆ อีก รวมแล้วไปกลับ 508 บาทน้ะจ้ะ
( ภาษีสนามบิน 100 THB, PMT Fee 77 THB, Admin Fee Domestic Thai 77 THB รวมสองขา 508 บาท รวม VAT เป็น 529.56 บาท )
เวลาค่อนข้างโอเคนะ มีคนเคยบอกว่า low cost เวลาไม่ค่อยโอเค แต่เลาว่าเวลานี่โอเคเลย
ขาไป 06.30 สนามบินสุวรรณภูมิ - 07.55 สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ขากลับ 15.15 สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย - 16.45 สนามบินสุวรรณภูมิ
ขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) จย้ะ ไม่ใช่สนามบินดอนเมือง
มีคนบอกว่าให้สังเกตรหัสถ้า BKK คือ สนามบินสุวรรณภูมิ อย่าไปผิดสนามบินเชียว

ขอบคุณ ตั๋ว 0 บาท …