วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

[ ubuntu ] OpenCV in gedit

จิ้มไปจิ้มมา เผลอกด OK

หายอีกกรู

จดไว้ก่อน คราวหน้าจะได้ไม่ต้องไปงมอีก

MY_FILENAME=`echo $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH  | cut -d . -f 1`

gcc -o $MY_FILENAME $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH -I${HOME}/opencv/include/opencv/ -L${HOME}/opencv/lib -lhighgui

export LD_LIBRARY_PATH=${HOME}/opencv/lib

$MY_FILENAME


-I : Directories
-L : Library search path
-l : Libraries

LD_LIBRARY_PATH is for running a code. If it is not set, you will come up with error like this.

error while loading shared libraries: libhighgui.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory


ข้างล่างนี่ ยัดแบบเต็มๆ เอา levmar กับ sift เข้าไปด้วยเลย
MY_FILENAME=`echo $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH  | cut -d . -f 1`

export LD_LIBRARY_PATH=${HOME}/opencv/lib

gcc -o $MY_FILENAME $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH -I${HOME}/opencv/include/opencv/ -I/mnt/disk/AIT/OpenCV/sift/include/ -L${HOME}/opencv/lib -L${HOME}/levmar-2.4 -L/mnt/disk/AIT/OpenCV/sift/lib/ -lhighgui -lm -llapack -llevmar -lfeat

$MY_FILENAME


เราสามารถใช้ Environment variable ใน external tools ดูตัวอย่างได้จาก ที่นี่

ของ windows ลง g++, mingw32-make จาก mingw
set path in env variable to C:\MinGW\bin, C:\MinGW\libexec\gcc\mingw32\3.4.5

พอไปใช้บน eclipse เซ็ต ตามนี้

Additional Include Directories: "C:\Program Files\OpenCV\cxcore\include";
"C:\Program Files\OpenCV\cv\include";
"C:\Program Files\OpenCV\cvaux\include";
"C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\highgui";
"C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\cvcam\include"
Additional Library Directories: "C:\Program Files\OpenCV\lib"
Additional Dependencies (libraries): cv cxcore highgui


เปลี่ยน c/c++ build command ไปใช้ของ mingw ด้วยเล่นบน windows มีอะไรขัดใจหลายอย่างเลย ดูความอุบาทว์ของ path ซะก่อน
IplImage *img1 = cvLoadImage("d:\\workspace/fEstimation/image-0.png", CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...