วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

[SOLVED] python easy_install problem on ubuntu

dsin@dsin-laptop:$ sudo easy_install netifaces
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/easy_install", line 5, in
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/pkg_resources.py", line 2562, in
working_set.require(__requires__)
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/pkg_resources.py", line 626, in require
needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/pkg_resources.py", line 524, in resolve
raise DistributionNotFound(req) # XXX put more info here
pkg_resources.DistributionNotFound: setuptools==0.6c8


just install "python-setuptools"

ref : mobileread.com

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...