วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

JMS tutorial

1. ให้ JMS ใช้คนละ thread กับ glassfish
Configuration -> Java Message Service, set JMS service to "LOCAL" rather than "EMBEDDED."

restart glassfish server.

ลอง ping เด๊ะ

dsin@dsin-laptop:~/glassfish$ ~/glassfish/bin/asadmin jms-ping
JMS Ping Status = RUNNING
Command jms-ping executed successfully.
2. create new CF
- JNDI name
- type javax.jms.ConnectionFactory คือ อะไรก็ได้
create new DS
- JNDI name
- Physical destination name
- type javax.jms.Queue : point-to-pointTest first

create new java project
- project name
Add external JARs
  • glassfish/lib/javaee.jar
  • glassfish/lib/appserv-rt.jar
  • glassfish/lib/appserv-admin.jar
  • glassfish/lib/install/applications/jmsra/imqjmsra.jar
สร้าง jUnit test

- JUnit 4 test
- package
- name


public class ReqReplyTest extends TestCase {

private static final String CONNECTION_FACTORY_NAME = "jms/ConnectionFactory";

private static final String REQUEST_QUEUE_NAME = "jms/RequestQueue"; // ที่ config ใน jndi
private static final String REPLY_QUEUE_NAME = "jms/ReplyQueue";

private Connection connection;
private Session session;
private Destination replyQueue;
private MessageProducer requestProducer;
private MessageConsumer replyConsumer;

public void setUp() throws NamingException, JMSException { // setUp
// Get connection factory for the local JMS server
Context jndiContext = new InitialContext();
ConnectionFactory connectionFactory =
(ConnectionFactory)jndiContext.lookup( CONNECTION_FACTORY_NAME ); //

// Get connection to the JMS server
System.out.println( "Creating connection" );
connection = connectionFactory.createConnection();

// Create a session on the connection that is not transacted
System.out.println( "Creating session" );
session = connection.createSession( false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE ); // Session.AUTO_ACKNOWLEDGE, false = non-transaction

// Set up a message producer or consumer for each queue
Destination requestQueue = (Destination)jndiContext.lookup( REQUEST_QUEUE_NAME ); // jndiContext.lookup
requestProducer = session.createProducer(requestQueue); // createProducer(requestQueue), new producer
replyQueue = (Destination)jndiContext.lookup( REPLY_QUEUE_NAME );
replyConsumer = session.createConsumer(replyQueue); // .createConsumer(replyQueue), new consumer

// Enable receipt of messages on this connection
connection.start(); //
}

// Test request-reply pattern
public void testReqReply() throws JMSException {

// Send a message using the request queue
TextMessage requestMessage = session.createTextMessage();
requestMessage.setText("Hello world."); // setText
requestMessage.setJMSReplyTo(replyQueue); // setJMSReplyTo, set return address
requestProducer.send(requestMessage); // send

// Output sent message
System.out.println("Sent request");
System.out.println("\tTime: " + System.currentTimeMillis() + " ms");
System.out.println("\tMessage ID: " + requestMessage.getJMSMessageID()); // JMSMessageID
System.out.println("\tCorrel. ID: " + requestMessage.getJMSCorrelationID()); // JMSCorrelationID
System.out.println("\tReply to: " + requestMessage.getJMSReplyTo()); // JMSReplyTo
System.out.println("\tContents: " + requestMessage.getText()); // Text

// "Block" until a reply is received on the reply queue
System.out.println("Waiting for response...");
Message msg = replyConsumer.receive();
assertTrue( msg instanceof TextMessage ); // instanceof TextMessage

// Output the reply message
TextMessage replyMessage = (TextMessage)msg; // (TextMessage)
System.out.println("Received reply ");
System.out.println("\tTime: " + System.currentTimeMillis() + " ms");
System.out.println("\tMessage ID: " + replyMessage.getJMSMessageID());
System.out.println("\tCorrel. ID: " + replyMessage.getJMSCorrelationID());
System.out.println("\tReply to: " + replyMessage.getJMSReplyTo());
System.out.println("\tContents: " + replyMessage.getText());
}

// Clean up code run after every test
public void tearDown() throws JMSException { // tearDown()
connection.close(); //
}
}

สร้าง EJB project ชื่อ request-reply-ejb
สร้าง class

package ait.jmstutorial.messagebeans;

// MessageDriven bean
@MessageDriven( mappedName = "jms/RequestQueue", activationConfig = { // jms/RequestQueue, listen to Request
@ActivationConfigProperty( propertyName="destinationType", propertyValue="javax.jms.Queue" ), Queue, point-to-point
@ActivationConfigProperty( propertyName="acknowledgeMode", propertyValue="Auto-acknowledge")
})


public class ReplierBean implements javax.jms.MessageListener {
@Resource(mappedName="jms/ConnectionFactory")
private ConnectionFactory connectionFactory;

@Resource( mappedName = "jms/InvalidQueue" )
private Destination invalidDestination;

public void onMessage( Message message ) { // onMessage
try {
// Get JMS connection and session
// send reply message
Connection connection = connectionFactory.createConnection();
Session session = connection.createSession( true, 0 );

// Check validity of message
if ((message instanceof TextMessage) && (message.getJMSReplyTo() != null)) { // instanceof TextMessage, getJMSReplyTo() != null
TextMessage requestMessage = (TextMessage) message;

System.out.println("Received request");
System.out.println("\tTime: " + System.currentTimeMillis() + " ms");
System.out.println("\tMessage ID: " + requestMessage.getJMSMessageID());
System.out.println("\tCorrel. ID: " + requestMessage.getJMSCorrelationID());
System.out.println("\tReply to: " + requestMessage.getJMSReplyTo());
System.out.println("\tContents: " + requestMessage.getText());

String contents = requestMessage.getText(); // getText()
Destination replyDestination = message.getJMSReplyTo(); // getJMSReplyTo()

MessageProducer replyProducer = session.createProducer( replyDestination );
TextMessage replyMessage = session.createTextMessage();
replyMessage.setText(contents); // send hello world back
replyMessage.setJMSCorrelationID(requestMessage.getJMSMessageID()); // setJMSCorrelationID
replyProducer.send(replyMessage);

System.out.println("Sent reply");
System.out.println("\tTime: " + System.currentTimeMillis() + " ms");
System.out.println("\tMessage ID: " + replyMessage.getJMSMessageID());
System.out.println("\tCorrel. ID: " + replyMessage.getJMSCorrelationID());
System.out.println("\tReply to: " + replyMessage.getJMSReplyTo());
System.out.println("\tContents: " + replyMessage.getText());
} else { // if sth wrong
System.out.println("Invalid message detected");
System.out.println("\tType: " + message.getClass().getName());
System.out.println("\tTime: " + System.currentTimeMillis() + " ms");
System.out.println("\tMessage ID: " + message.getJMSMessageID());
System.out.println("\tCorrel. ID: " + message.getJMSCorrelationID());
System.out.println("\tReply to: " + message.getJMSReplyTo());
// send msg to invalidDestinationQueue
message.setJMSCorrelationID(message.getJMSMessageID());
MessageProducer invalidProducer = session.createProducer( invalidDestination );
invalidProducer.send(message);

System.out.println("Sent to invalid message queue");
System.out.println("\tType: " + message.getClass().getName());
System.out.println("\tTime: " + System.currentTimeMillis() + " ms");
System.out.println("\tMessage ID: " + message.getJMSMessageID());
System.out.println("\tCorrel. ID: " + message.getJMSCorrelationID());
System.out.println("\tReply to: " + message.getJMSReplyTo());
}
session.close();
connection.close( ); // don't forget to close
} catch(Exception e) {
throw new EJBException(e);
}
}
}


Export to glassfish
/domains/domain1/autodeploy

run as > junit test

>> console
Creating session
Sent request
Time: 1236931646622 ms
Message ID: ID:43-127.0.1.1(c8:26:59:71:1:62)-59395-1236931646585
Correl. ID: null
Reply to: Sun Java System MQ Destination
getName(): ReplyQueue
Class: com.sun.messaging.Queue
getVERSION(): 3.0
isReadonly(): false
getProperties(): {imqDestinationName=ReplyQueue, imqDestinationDescription=A Description for the Destination Object}
Contents: Hello world.
Waiting for response...
Received reply
Time: 1236931646935 ms
Message ID: ID:223-127.0.1.1(dc:8d:ed:1a:1:49)-35614-1236931646903
Correl. ID: ID:43-127.0.1.1(c8:26:59:71:1:62)-59395-1236931646585
Reply to: null
Contents: Hello world.


notice that Msg id อันที่สอง ตรงกับ corelation id in request

Message ID: ID:43-127.0.1.1(c8:26:59:71:1:62)-59395-1236931646585
Correl. ID: null


Correl. ID: ID:43-127.0.1.1(c8:26:59:71:1:62)-59395-1236931646585
>> glassfish server log
 INFO: Received request
INFO: Time: 1236931646900 ms
INFO: Message ID: ID:43-127.0.1.1(c8:26:59:71:1:62)-59395-1236931646585
INFO: Correl. ID: null
INFO: Reply to: Sun Java System MQ Destination
getName(): ReplyQueue
Class: com.sun.messaging.Queue
getVERSION(): 3.0
isReadonly(): false
getProperties(): {imqDestinationName=ReplyQueue, imqDestinationDescription=A Description for the Destination Object}
INFO: Contents: Hello world.

INFO: Sent reply
INFO: Time: 1236931646909 ms
INFO: Message ID: ID:223-127.0.1.1(dc:8d:ed:1a:1:49)-35614-1236931646903
INFO: Correl. ID: ID:43-127.0.1.1(c8:26:59:71:1:62)-59395-1236931646585
INFO: Reply to: null
INFO: Contents: Hello world.


ref : mdailey

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...