วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

How to remove apache2 : since apache2 consumes a lot of process

~$ sudo dpkg --get-selections | grep apache
dpkg: warning: parsing file '/var/lib/dpkg/status' near line 73781 package 'virtualbox-3.0':
error in Version string '3.0.12-54655_Ubuntu_jaunty': invalid character in revision number
dpkg: warning: parsing file '/var/lib/dpkg/status' near line 73782 package 'virtualbox-3.0':
error in Config-Version string '3.0.12-54655_Ubuntu_jaunty': invalid character in revision number
apache2-mpm-prefork install
apache2-utils install
apache2.2-bin install
apache2.2-common install
libapache2-mod-fcgid install
libapache2-mod-php5 install

purge ทิ้งให้หมด

ref: ubuntuclub

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...