ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

[ ServiceMix ] File, JMS, Bean Tutorial

ServiceMix Tutorial

SM-File, SM-JMS, SM-Bean

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
File --> JMS Msg CH --> Bean:SimpleTransformBean.java --> JMS Msg CH --> File in other place


Installation

1. download apache-servicemix-3.3.tar.gz, extract into ESB/
2. download servicemix-example-1.zip
or you can get it from here3. Create a directory ESB/libraries, place the JAR files ant-contrib.jar, bcel.jar, jibx-bind.jar, and jibx-run.jar, in that directory.

- JiBX is a library for Java objects --> XML, XML --> Java objects
We use JiBX to transform Java Obj. to XML to send to NMR. ( NMR only accept XML )

- Spring component framework implementations MVC, DAO, and other
important patterns. We use it for configuring POJOs (SM-Beans)
using Dependency Injection (plug sys. capabilities into biz logic component).

Basic lv. of dependency, C program making sys call. Your program depends on OS.
POSIX -- make it independent on OS.

App -> Abstract API
--> subclass for UNIX
--> subclass for Windows

App talk to Abstract API, and with some XML config., we can inject subclass to correct OS.

and Inversion of Control (your component just implement callbacks containing biz/app logic)
you call sys., sys. will call u.
Only write biz logic, no need for interaction SW.

Start ServiceMix

1. Turn off multicast feature before you start ServiceMix, otherwise our ActiveMQ broker will waste time at startup trying to make remote connections to other ServiceMix in a network.

Multicast feature allows different ServiceMix instances' ActiveMQ (JMS) brokers to discover and commicate with each other.

edit conf/activemq.xml.

Change from

<amq:transportConnectors>
<amq:transportConnector uri="tcp://localhost:61616" discoveryUri="multicast://default"/>
</amq:transportConnectors>
<amq:networkConnectors>
<amq:networkConnector uri="multicast://default"/>
</amq:networkConnectors>

to
<amq:transportConnectors>
<amq:transportConnector uri="tcp://localhost:61616"/>
</amq:transportConnectors>
<amq:networkConnectors>
</amq:networkConnectors>


2. run ESB/apache-servicemix-3.3/bin/servicemix

Start new Project

1. Start Eclipse with ESB/Workspace as your workspace. Create Java project osesb-example1
2. Add external JARs ( Properties -> Java build path -> Libraries ) from the directory ESB/apache-servicemix-3.3/lib
  • servicemix-core-3.3.jar
  • servicemix-utils-1.0.0.jar
  • commons-logging-1.1.jar
  • org.apache.servicemix.specs.jbi-api-1.0-1.1.0.jar
and 1 external JAR from the ESB/libraries/ directory
  • jibx-run.jar
3. Create class Person.java and SimpleTransformerBean.java in the osesb.example1 package

Person.java

package osesb.example1;

public class Person {
private String customerNumber;
private String firstName;
private String lastName;
private String street;
private String city;
private String state;
private String zip;
private String phone;

// add getter and setter here.
}

SimpleTransformerBean.java
package osesb.example1;
import javax.annotation.Resource;
import javax.jbi.component.ComponentContext;
import javax.jbi.messaging.DeliveryChannel;
import javax.jbi.messaging.ExchangeStatus;
import javax.jbi.messaging.MessageExchange;
import javax.jbi.messaging.MessagingException;
import javax.jbi.messaging.NormalizedMessage;
import javax.jbi.servicedesc.ServiceEndpoint;
import javax.xml.namespace.QName;

import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.apache.servicemix.jbi.listener.MessageExchangeListener;

import osesb.util.JiBXUtil;

// implements JBI's MessageExchangeListener interface, which allows it to receive XML messages from normalized message router.
public class SimpleTransformerBean implements MessageExchangeListener {

private static Log log = LogFactory.getLog(SimpleTransformerBean.class);

@Resource
private DeliveryChannel channel;

@Resource
private ComponentContext compContext;

public void onMessageExchange(MessageExchange exchange)
throws MessagingException {
try {
if (exchange.getStatus() != ExchangeStatus.ACTIVE)
return;
// When receiveing message, unmarshals XML message text using JiBX.
// assuming it represents a Person object
// receive "in-only" message ( because JMS Channel that connect to SM-bean:SimpleTransformBean.java is unidirectional )
Person person = (Person) JiBXUtil.unmarshalDocument(exchange.getMessage("in").getContent(), Person.class);
log.info("received person " + person.getFirstName() + " " + person.getLastName());
// makes a simple change to the object, change Firstname to John.
person.setFirstName("John");
exchange.setStatus(ExchangeStatus.DONE);
channel.send(exchange);

ServiceEndpoint targetEndpoint = compContext.getEndpoint(new QName(
"http://osesb/example1/", "JMSProviderService"),
"outQueueWriter");
MessageExchange exch = channel.createExchangeFactory(targetEndpoint)
.createInOnlyExchange();
NormalizedMessage normalizedMsg = exch.createMessage();
// Uses JiBX to marshal the modified Person object back to XML
normalizedMsg.setContent(JiBXUtil.marshalDocument(person, "UTF-8"));
// create simple String and set as "in-only" message.
exch.setMessage(normalizedMsg, "in");
// sends a message to the second JMS producer's service endpoint.
channel.send(exch);
} catch (Exception e) {
log.error("JBI bean exception", e);
throw new MessagingException("Error transforming object to or from XML");
}
}
}

JiBXUtil.java in package osesb.util
package osesb.util;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.StringReader;
import java.io.StringWriter;
import javax.xml.transform.Source;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import javax.xml.transform.stream.StreamSource;
import org.jibx.runtime.BindingDirectory;
import org.jibx.runtime.IMarshallingContext;
import org.jibx.runtime.IUnmarshallingContext;
import org.jibx.runtime.JiBXException;
import org.w3c.dom.Node;

public class JiBXUtil {
public static Object unmarshalDocument(Node node, Class targetClass) throws JiBXException {
return unmarshalDocument(new DOMSource(node), targetClass);
}

public static Object unmarshalDocument(Source source, Class targetClass) throws JiBXException {
Object result = null;
try {
IUnmarshallingContext ctx = BindingDirectory.getFactory(
targetClass).createUnmarshallingContext();
result = ctx.unmarshalDocument(new StringReader(toString(source)));
} catch (Exception e) {
throw new JiBXException("Error unmarshalling XML to Object", e);
}
return result;
}

public static Source marshalDocument(Object src, String encoding)
throws JiBXException {
Source result = null;
try {
ByteArrayOutputStream bOut = new ByteArrayOutputStream();
IMarshallingContext ctx = BindingDirectory.getFactory(src.getClass())
.createMarshallingContext();
ctx.marshalDocument(src, "UTF-8", null, bOut);
result = new StreamSource(new ByteArrayInputStream(bOut.toByteArray()));
} catch (Exception e) {
throw new JiBXException("Error marshalling XML to Object",e);
}
return result;
}

private static String toString(Source source) throws TransformerException {
TransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();
StringWriter sw = new StringWriter();
Transformer trans = tf.newTransformer();
trans.transform(source, new StreamResult(sw));
String result = sw.toString();
System.out.println("result " + result);
return result;
}
}
4. Create a new folder resources/ at the project's top level
copy all of the XML configuration files and the directories file/, jms/, and bean/ there.

file/xbean.xml
<beans xmlns="http://xbean.org/schemas/spring/1.0"
xmlns:file="http://servicemix.apache.org/file/1.0"
xmlns:esb="http://osesb/example1/">

<!-- dumps any messages it gets to the directory "example1/out"-->
<file:sender service="esb:fileSender"
endpoint="simpleFromJMSSender"
directory="example1/out">
<!-- after deploy it will create directory /media/disk/AIT/SoftwareArchitecture/ESB/apache-servicemix-3.3/example1/out -->
</file:sender>

<!-- If new file appears in directory, do something -->
<!-- specifies a file system poller that watches
the directory "example1/in/" for new files and forwards them to a JMS service endpoint.-->
<file:poller service="esb:filePoller"
endpoint="simpleToJMSPoller"
targetService="esb:JMSProviderService"
targetEndpoint="inQueueWriter"
file="example1/in"
period="2000">
<!-- after deploy it will create directory /media/disk/AIT/SoftwareArchitecture/ESB/apache-servicemix-3.3/example1/in -->
</file:poller>
</beans>
jms/xbean.xml
<beans xmlns:jms="http://servicemix.apache.org/jms/1.0"
xmlns:esb="http://osesb/example1/">
<!-- 1st consumer registers for messages on "inQueue" and forwards to our ServiceMix custom Bean.-->
<jms:consumer service="esb:JMSConsumerService"
endpoint="inQueueReader"
targetService="esb:beanService"
targetEndpoint="endpoint"
destinationName="inQueue"
connectionFactory="#connectionFactory" />
<!-- 2nd consumer registers for messages on "outQueue" and forwards to the File sender's service endpoint. -->
<jms:consumer service="esb:JMSConsumerService"
endpoint="outQueueReader"
targetService="esb:fileSender"
targetEndpoint="simpleFromJMSSender"
destinationName="outQueue"
connectionFactory="#connectionFactory"/>
<!-- 1st producer receives incoming files from the File system poller and adds them to the JMS queue "inQueue" -->
<jms:provider service="esb:JMSProviderService"
endpoint="inQueueWriter"
destinationName="inQueue"
connectionFactory="#connectionFactory" />
<!-- 2nd producer receives the output from the custom Bean and adds it to the JMS queue "outQueue" -->
<jms:provider service="esb:JMSProviderService"
endpoint="outQueueWriter"
destinationName="outQueue"
connectionFactory="#connectionFactory" />

<bean id="connectionFactory"
class="org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory">
<property name="brokerURL" value="tcp://localhost:61616" />
</bean>
</beans>
bean/xbean.xml
<beans xmlns:bean="http://servicemix.apache.org/bean/1.0"
xmlns:esb="http://osesb/example1/">

<classpath>
<location>.</location>
<location>jibx-run.jar</location>
</classpath>

<!--
<location>.</location>
<location>bcel.jar</location>
<location>jibx-bind.jar</location>
<location>jibx-extras.jar</location>
<location>jibx-run.jar</location>
<location>qdox-1.6.1.jar</location>
<location>stax-api.jar</location>
<location>wstx-asl.jar</location>
<location>xmlpull_1_1_4.jar</location>
<location>xpp3.jar</location>
</classpath>-->

<bean:endpoint service="esb:beanService"
endpoint="endpoint"
bean="#SimpleTransformer"/>

<bean id="SimpleTransformer"
class="osesb.example1.SimpleTransformerBean"/>
</beans>


5. Tell Eclipse to show the ant view ( Properties > Builder > new .. ) and drag example1-build.xml from the project explorer to the ant view. You should get a list of the ant tasks defined in the file.

we can double click at "deploy" to run ant script.
It will copy to zip file and build jar file.

You can see result either on eclipse or in a serviceMix console in a command line as well.

This could fail if you have different version of jar file, or a resource location in example1-build.xml is not in a right place.

example1-build.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This ant build file is based on the example in Chapter 3 of Open Source ESBs in Action -->
<project name="ServiceMix Example 1" basedir="." default="deploy" xmlns:c="urn:contrib-ant">

<property name="classes" value="../bin" />
<property name="libraries" value="../../../libraries" />
<property name="work" location="../work" />
<property name="src" value="../src" />
<property name="src-generated" value="../src-generated" />
<property name="servicemix.home" value="../../../apache-servicemix-3.3" />

<!-- ant-contrib tasks are needed by the servicemix assembly and deployment tasks -->
<taskdef resource="net/sf/antcontrib/antlib.xml" uri="urn:contrib-ant">
<classpath>
<pathelement location="${libraries}/ant-contrib.jar" />
</classpath>
</taskdef>

<!-- JiBX binding compiler task definition -->
<taskdef name="bind" classname="org.jibx.binding.ant.CompileTask">
<classpath>
<pathelement location="${libraries}/jibx-bind.jar" />
</classpath>
</taskdef>

<!-- Test target for JiBX compilation -->
<target name="jibx-compile">
<!-- verbose="true" to show error -->
<bind verbose="true" load="true" binding="mapping.xml">
<classpath>
<pathelement path="${classes}" />
<pathelement location="${libraries}/jibx-run.jar" />
</classpath>
</bind>
</target>

<!-- Compile, create the service units, assemble them into a SA, and deploy -->
<target name="deploy">

<!-- Create the file service unit -->
<antcall target="create-serviceunit">
<param name="service-dest-file" value="example1-file-su.zip" />
<param name="servicemix-conf" value="file/" />
</antcall>

<!-- Create the JMS service unit -->
<antcall target="create-serviceunit">
<param name="service-dest-file" value="example1-jms-su.zip" />
<param name="servicemix-conf" value="jms/" />
</antcall>

<!-- Create the Spring bean service unit -->
<antcall target="create-serviceunit">
<param name="service-dest-file" value="example1-bean-su.zip" />
<param name="servicemix-conf" value="bean/" />
<param name="include-resource-dir" value="bean/resources/" />
<param name="include-classes" value="osesb/example1/**/*"/>
<param name="jibx-mapping" value="mapping.xml"/>
</antcall>

<!-- Assemble and deploy to the JBI container -->
<echo message="Create and deploy the service assembly" />
<antcall target="create-and-deploy-serviceassembly-from-serviceunits">
<param name="jbi-conf" value="." />
<param name="sm-dest-file" value="example1-sa.zip" />
<param name="service-units" value="example1-*-su.zip" />
</antcall>
</target>

<!--
Call this target with the following properties to create a serviceunit

service-dest-file: name of the service zip (must be equal to name in jbi.xml
servicemix-conf: location where the servicemix.xml or xbean file can be found
include-classes: class filter to include in the service file
resources: resources to include
-->

<target name="create-serviceunit">
<!-- some general cleanup of old files and create new directories -->
<echo message="Preparing service unit creation" />
<delete failonerror="false" file="${work}/${service-dest-file}" />
<delete failonerror="false" dir="${work}/${service-dest-file}.work" />
<mkdir dir="${work}/${service-dest-file}.work" />
<mkdir dir="${work}/${service-dest-file}.work/META-INF" />

<!--do we have a resource directory -->
<c:if>
<isset property="include-resource-dir" />
<c:then>
<echo message="Resource directory specified, including in serviceunit" />
<copy todir="${work}/${service-dest-file}.work">
<fileset dir="${include-resource-dir}">
<include name="**/*" />
</fileset>
</copy>
</c:then>
<c:else>
<echo message="No resource directory specified" />
</c:else>
</c:if>

<!--do we have a classes to copy directory -->
<c:if>
<isset property="include-classes" />
<c:then>
<echo message="Including classes into Service unit" />
<c:if>
<isset property="include-classes-archive" />
<c:then>
<echo message="compiling classes" />
<javac srcdir="${src}" destdir="${classes}">
<include name="${include-classes}" />
<include name="esb/util/framework/*" />
<classpath refid="compile.path" />
</javac>

<echo message="archiving classes to ${include-classes-archive}" />
<jar destfile="${work}/${service-dest-file}.work/${include-classes-archive}">
<fileset dir="${classes}">
<include name="${include-classes}" />
<include name="esb/util/framework/*" />
</fileset>
</jar>
</c:then>
<c:else>
<echo message="compiling classes from ${include-classes}" />
<javac srcdir="${src}" destdir="${classes}">
<include name="${include-classes}" />
<include name="esb/util/framework/*" />
<classpath refid="compile.path" />
</javac>
<copy todir="${work}/${service-dest-file}.work">
<fileset dir="${classes}">
<include name="${include-classes}" />
<include name="osesb/util/*" />
</fileset>
<fileset dir="${src}">
<include name="${include-classes}"/>
<exclude name="**/*.java"/>
</fileset>
</copy>
</c:else>
</c:if>
</c:then>
<c:else>
<echo message="No classes need to be included" />
</c:else>
</c:if>

<c:if>
<isset property="jibx-mapping" />
<c:then>
<!-- Run JiBX binding compiler -->
<bind verbose="false" load="true" binding="${jibx-mapping}">
<classpath>
<pathelement path="${classes}" />
</classpath>
</bind>
<copy todir="${work}/${service-dest-file}.work" overwrite="true">
<fileset dir="${classes}">
<include name="${include-classes}" />
</fileset>
</copy>
</c:then>
</c:if>
<c:if>
<isset property="jibx-mapping1" />
<c:then>
<bind verbose="false" load="true">
<classpath>
<pathelement path="${classes}" />
<pathelement location="${libraries}/jibx-run.jar" />
</classpath>
<bindingfileset dir="${jibx-directory}">
<include name="${jibx-mapping1}" />
<include name="${jibx-mapping2}" />
<include name="${jibx-mapping3}" />
</bindingfileset>
</bind>
<copy todir="${work}/${service-dest-file}.work" overwrite="true">
<fileset dir="${classes}">
<include name="${include-classes}" />
</fileset>
</copy>
</c:then>
</c:if>
<c:if>
<isset property="generated-classes-filter" />
<c:then>
<echo message="compiling classes from ${generated-classes-filter}" />
<javac srcdir="${src-generated}" destdir="${classes}">
<include name="${generated-classes-filter}" />
<include name="osesb/util/*" />
<classpath refid="compile.path" />
</javac>
<copy todir="${work}/${service-dest-file}.work">
<fileset dir="${classes}">
<include name="${generated-classes-filter}" />
<include name="osesb/util/*" />
</fileset>
</copy>
</c:then>
<c:else>
<echo message="No generated classes need to be included" />
</c:else>
</c:if>

<c:if>
<isset property="servicemix-conf" />
<c:then>
<echo message="Try to copy servicemix specific files, warnings can be ignored" />
<copy todir="${work}/${service-dest-file}.work" file="${servicemix-conf}/servicemix.xml" failonerror="false" />
<copy todir="${work}/${service-dest-file}.work" file="${servicemix-conf}/xbean.xml" failonerror="false" />
</c:then>
</c:if>

<c:if>
<isset property="jbi-conf" />
<c:then>
<echo message="Try to copy JBI specific files, warnings can be ignored" />
<copy todir="${work}/${service-dest-file}.work/META-INF" file="${jbi-conf}" failonerror="false" />
</c:then>
</c:if>

<jar destfile="${work}/${service-dest-file}">
<fileset dir="${work}/${service-dest-file}.work" />
</jar>
</target>

<target name="create-and-deploy-serviceassembly-from-serviceunits">
<delete failonerror="false" file="${work}/${sm-dest-file}" />
<mkdir dir="${work}/META-INF" />
<copy file="${jbi-conf}/jbi.xml" tofile="${work}/META-INF/jbi.xml" overwrite="true" />
<jar destfile="${work}/${sm-dest-file}">
<fileset dir="${work}">
<include name="META-INF/**" />
<include name="${service-units}" />
</fileset>
</jar>
<copy file="${work}/${sm-dest-file}" tofile="${servicemix.home}/hotdeploy/${sm-dest-file}" overwrite="true" />
</target>

</project>

6. Bind how the fields of a Person object are related to XML elements.
The specification is compiled into Java code that implements the marshaling and unmarshaling transformations used in the bean component.

mapping.xml
<binding>
<mapping name="person" class="osesb.example1.Person"> <!-- map person.xml in classpath into Person class -->
<value name="customer-number" field="customerNumber" />
<value name="first-name" field="firstName" />
<value name="last-name" field="lastName" />
<value name="street" field="street" />
<value name="city" field="city" />
<value name="state" field="state" />
<value name="zip" field="zip" />
<value name="phone" field="phone" />
</mapping>
</binding>


7. Assembled 3 services unit into a ServiceMix service assembly by specify specification in jbi.xml configuration file. Finally, the complete archive is copied to ServiceMix's hotdeploy/ directory, where you should be able to see in the ServiceMix console the unpacking and registering of service units.

jbi.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jbi xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jbi" version="1.0">
<service-assembly>
<identification>
<name>Example1-JMSBindingService</name>
<description>
Example showing the jms binding component
</description>
</identification>
<service-unit>
<identification>
<name>SU-BEAN</name>
<description>
The bean component
</description>
</identification>
<target>
<artifacts-zip>example1-bean-su.zip</artifacts-zip>
<component-name>servicemix-bean</component-name>
</target>
</service-unit>
<service-unit>
<identification>
<name>SU-JMS-Queue</name>
<description>
A number of ftp pollers and senders
</description>
</identification>
<target>
<artifacts-zip>example1-jms-su.zip</artifacts-zip>
<component-name>servicemix-jms</component-name>
</target>
</service-unit>
<service-unit>
<identification>
<name>SU-JMS-File</name>
<description>
A number of file pollers and senders files
</description>
</identification>
<target>
<artifacts-zip>example1-file-su.zip</artifacts-zip>
<component-name>servicemix-file</component-name>
</target>
</service-unit>
</service-assembly>
</jbi>


8. Finally! To test our service, copy person.xml to ESB/apache-servicemix-3.3/example1/in, watch the log, and see if your transformed person is properly deposited in ESB/apache-servicemix-3.3/example1/in.

<person>
<customer-number>123</customer-number>
<first-name>James</first-name>
<last-name>Doe</last-name>
<street>1st Street</street>
<city>New York</city>
<state>NY</state>
<zip>567898</zip>
<phone>1768768768</phone>
</person>


ref : mdailey

ความคิดเห็น

ติดตามบล็อกบนเฟซบุ๊คเพจ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เทคนิคคิดเลขเร็วโดยใช้ วิธีคิด แบบ เวทคณิต ( Vedic Mathematics example )

จากที่สงสัยเรื่อง ลูกคิด ของ จินตคณิต ที่ลองไปค้นดู
ปรากฎว่า เจอ เวทคณิต ซึ่งเขาบอกว่า อยู่ในคัมภีร์พระเวท

ลองอ่านดูแล้ว รู้สึกว่าฝึกสมอง ก็ทำให้คิดเลขเร็วดี
เลยสรุปมาให้ ตามนี้

Tutorial 1

การลบเลข
ALL FROM 9 AND THE LAST FROM 10
ทุกตัวลบจาก 9 และตัวสุดท้ายลบจาก 10

เช่น 1000 - 357 = 643
10,000 - 1,049 = 8951

ถ้า 1,000 - 83 ให้มองว่ามี 0 อยู่ข้างหน้า
เป็น
1,000 - 083 = 917

ฝึกบ่อยๆ ก็คล่อง แล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วย
ลองทำดูสิ
1) 1000 - 777 =
2) 1000 - 283 =
3) 1000 - 505 =
4) 10,000 - 2345 =
5) 10,000 - 9876 =
6) 10,000 - 1011 =
7) 100 - 57 =
8) 1000 - 57 =
9) 10,000 - 321 =
10) 10,000 - 38 =

3,000 - 467 ก็ทำเหมือนกัน โดยลบตัวแรกสุดของ 3,000 ไป 1
จากนั้นก็ทำเหมือนเดิม จะได้ว่า 3,000 - 467 = 2,533

Tutorial 2
VERTICALLY AND CROSSWISE สำหรับตัวเลขที่น้อยกว่าฐานนิดหน่อย

ลอง 88x98

88 น้อยกว่า 100 อยู่ 12
98 น้อยกว่า 100 อยู่ 2
12x2 = 24
88-2 หรือ 98-12 ได้ 86
ดังนั้นตอบ 8,624

ดูอีกตัวอย่าง
หรือ

ลองทำนี่ดู
1) 87 x 98 =
2) 88 x 97 =
3) 77 x 98 =
4) 93 x 96 =
5) 94 x 9…

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว - วัดอรุณราชวราราม ( วัดแจ้ง ) + วัดสระเกศ ( ภูเขาทอง )

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ serie ท่องเที่ยว ดูบทความท่องเที่ยว อื่นๆ ของผม ได้ที่ ลิงก์นี้ นะครับ

คำเตือน เอ็นทรีนี้รูปเยอะมากกกก ควรปิดบิตก่อนดู

ผ่างๆๆ ท่านสามารถรับชมเอนทรีนี้ผ่าน url http://tinyurl.com/goldenMount ได้ด้วย

วันนี้ตั้งใจไปวัดอรุณฯ

เดินทางทางน้ำเหมือนเดิม

แต่คราวนี้นั่งเรือ ธงสีฟ้า ( คราวก่อน นั่งเรือ ธงสีส้ม )

พอถึงท่าสาทร เขาบอกว่า ให้ลงลำที่จอดอยู่ได้เลย เก็บตังในเรือ

ก็ งงๆ เดินลงไป

เหมือนเดิมครับ

ชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน
พอเรือออกสักพัก มีไกด์ มาบรรยาย

อ้าว กรำ

ขึ้นผิดเรือรึเปล่า

นี่มันเรือท่องเที่ยว 150 บาท ไม่ใช่เร๊อะ

กะลังอึ้งๆอยู่

แต่พอไกด์พูดไปสักพัก ก็เลยรู้ว่า 150 บาท มันราคาเหมาวัน

แล้วก็ได้ความรู้ของท่าเรือ แล้วก็สองข้างทาง
เรือธงฟ้านี่มันไปสุดที่ท่าพระอาทิตย์เท่านั้นเองนะ แล้วก็กลับ

ตอนไปมีสาวคนนึง ถามว่า จะไปวัดสระเกศ ไปทางไหน

ถ้าฟังไม่ผิด คนเก็บตังบนเรือ บอกว่า ท่ามหาราช

จากนั้นก็คุยอะไรกันไม่รู้ ไม่ได้ยินแล้วล่ะ
เรือธงฟ้า มันใหญ่กว่า น่าหวาดเสียวน้อยกว่า น้ำกระเด็นน้อยกว่า แพงกว่า เรือธงสีส้ม

คราวนี้รู้และ นั่งริมฝั่งธน ได้มาหลายรูปเหมือนกัน แต่วันนี…

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว - วัดระฆังโฆสิตาราม

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ serie ท่องเที่ยว ดูบทความท่องเที่ยว อื่นๆ ของผม ได้ที่ ลิงก์นี้ นะครับจากที่ คราวก่อน ไปวัดอรุณฯ เขามีให้ล่องเรือไปวัดระฆัง เลยเดาๆ ได้ว่า วัดอยู่ไม่ไกล

ประกอบกับได้ยินเรื่องของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มานานวันนี้เลยลองไปสักหน่อย

นั่งเรือธงสีสัม ( 13 บาทตลอดสาย ) ไปลงท่าช้าง

มองจากท่าช้าง ตรงกลาง เป็น สมาคม พุทธศาสนา อะไรซักอย่างทางซ้ายของรูป คือ พระอุโบสถ วัดระฆัง
แล้วนั่งเรือข้ามฟาก ( 3 บาท ) ไปท่าวัดระฆัง

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
นกเยอะมาก ปลาก็เยอะ

แบบว่า เขามีขายอาหารสำหรับเลี้ยงปลา ( แต่แอบได้ยินคนซื้อบ่นว่าขนมปังขึ้นรา - -! )


ปลาเยอะกว่าที่วัดยานนาวาอีก ตัวใหญ่ๆทั้งนั้น
คราวนี้เราไป มันเปิดแค่อุโบสถ วิหาร แล้วก็ หอไตร แหะ ไอตรง กรอบสีส้มเข้มๆ ซ่อมอยู่


แผนที่วัดระฆังท่าวัดระฆัง ( แม่น้ำเจ้าพระยา ) อยู่ด้านล่าง
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
หรือ ดูต้นฉบับที่ เวปไซท์วัดระฆัง
ไปถึงก็เดินดูรอบๆ พระอุโบสถ คนเยอะเหมือนกันนะ

พระเจดีย์
พระเจดีย์ อีก 2 องค์
couple ?
พระปรางค์
สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ยุคต้น ยึดถือเป็นแบบฉบับของพระปรางค์ที่สร้างในยุคต่อมา
แล้ว…

อยู่เหงาๆ เลาไปเที่ยว - เที่ยวเชียงรายด้วยตนเอง โดยไม่มีรถ เช่ารถก็ไม่ได้เช่าน้ะจ้ะ นั่งรถสาธารณะล้วนๆแจร้ ตอนที่เจ็ด

วันจันทร์​ 11 ธันวาคม 
05.30 ใส่กางเกงขายาวตัวเดิม หรือ ใส่กางเกงขาสั้น

เช้านี้ตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกของห้องข้างๆ นาฬิกาปลุกเลาตั้งไว้หกโมง แต่ห้องข้างๆ ตีห้าครึ่ง ตื่นเลยก็ได้ว่ะ

จริงๆ เป็นเรื่องที่คิดตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วว่าจะใส่ขายาวหรือขาสั้น

เพราะว่าตอนแรกนึกว่าพอวางกระเป๋าไว้ที่โรงแรมในตัวเมือง ก็แพลนว่า จะไปเที่ยววัดร่องขุ่นต่อ
แต่สะดุดว่า เป็นวัด
บวกกับไป search ดู เขาบอกมีผ้าถุงให้ผู้หญิงที่นุ่งสั้น
ก็กลัวว่าใส่ขาสั้นจะเข้าไม่ได้รึเปล่า

ก็เลยคิดว่าจะใส่ยีนส์ขายาวไป
พาลไปว่าจะใส่ยีนส์ขายาวในวันที่สามอีกวัน เพราะไป วัดเหมือนกันอีก

พอจะใส่ยีนส์ขายาวไปก็มีสองทางเลือกอีก คือ
จะใส่ไปตั้งแต่ตอนนี้เลย หรือว่า จะไปเปลี่ยนตอนเอาของไปเก็บที่โรงแรมเชียงราย แล้วค่อยเปลี่ยน
สุดท้ายก็เลือกใส่ไปตั้งแต่ตอนนี้เลย เพราะพอไปถึงโรงแรมเชียงราย โยนของแล้วจะได้เที่ยวได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยน

07.00 ขนมแบบเชียงราย
ตลาดเช้า

รุ่งเช้าไปตลาดเช้า ส่วนใหญ่เป็นของสด ผักสด เนื้อสด
ชาวเขาซ้อนรถกระบะมา เอาของมาขาย ไหนลูกเจ้าของรีสอร์ตบอก ชาวเขาส่วนใหญ่เดินเอาไงฟร่ะ?

ไปสะดุด แป้งข้าวเหนียวปิ้ง ข้างในมีไส้หวานๆ…

วิธีใช้ ย่อๆ เกี่ยวกับ Matrix กับ Vector ( มาจาก CASIO-991MS manual )

Matrix

เปลี่ยน mode เป็น Matrix
กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ MAT

วิธีใส่ Matrix เข้าไป
จิ้ม MAT ( ตรงเลข 4 )
DIM -- สร้าง Matrix ใหม่ - เราจะสร้าง Matrix เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a11, a12, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา ได้เลย )
รุ่นนี้ มันใส่ได้มากสุด 3x3 นะ ถ้าใส่ 4 ไป มันจะ dimension error
EDIT -- แก้ไข Matrix ที่สร้างไว้แล้ว
MAT -- เอา Matrix ออกมาใช้งาน

Add : MatA + MatB
Subtract : MatA - MatB
Multiply with scalar : MatA x 3 หรือ 3 x MatA
Multiply : MatA x MatB
Det : Det MatA
Transpost : Trn MatA
Inverse :MatA -1
Absolute Value of Each Element : Abs MatA

ผลลัพธ์มันจะได้เป็น
MatAns11
ซึ่งเราสามารถกด ซ้าย ขวา ขึ้นลงได้เหมือนเลื่อนดู Element จาก Matrix เลย

Vector
เปลี่ยน mode เป็น Vector
กด mode ไปเรื่อยๆ จนเจอ VCT

วิธีใส่ Vector เข้าไป
จิ้ม VCT ( ตรงเลข 5 )
DIM -- สร้าง Vector ใหม่ - เราจะสร้าง Vector เก็บไว้ในตัวแปรได้สามตัว คือ A, B, C ( Trick : ตอนใส่ค่า a1, a2, .. ถ้าอยากข้ามไปให้กดลูกศร ซ้าย ขวา ได้เลย )
EDIT -- แก้ไข Vector ที่สร้างไว้แล้ว
VCT -- เอา Vector ออกม…

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว - เที่ยวมาเลเซีย โจโฮห์ บาห์รู Johor Bahru Downtown 1 - JB Central, City Square

หยุดวันเสาร์หาทางไปเที่ยวตอนแรก นึกว่าจะไปทัวร์ของรัฐบาล เหมือนตอนเคยไปที่อินเดีย

แต่ทว่า พอไปถามที่ Tourism Office ที่ชั้น 2 ของตึกที่ติดกับ JB Sentral แล้วทัวร์ไม่เหมือนกันขรับของอินเดีย จะเป็นของรัฐบาลจัดเอง แต่ของมาเลเซีย จะเป็น agent ที่ร่วมกับรัฐบาลจัด

นั่นหมายความว่า ต้องไปขึ้นรถที่ agent ซึ่งไกลจาก Tourism Office

โฮฮฮฮ อุตส่าห์ดีใจ ว่า หาทางมา Tourism Office ได้แล้ว นึกว่ายังไงๆ ก็ต้องมาขึ้นรถแถวนี้เพราะ Tourism Office กับ Head Quarter ก็อยู่ใกล้ๆกันด้วย

ปรากฎว่า ทริปที่เล็งไว้ city tour 1 วัน ที่มาเล กลับต้องไปขึ้นรถที่ Taman Universiti (บริษัท ทัวร์ ชื่อ PRIMA SIERRA HOLIDAYS SND BHD) ซึ่งไกลจาก City Square ต้องนั่งรถ แท็กซี่ ไป ถามๆพนักงานinformationของ City Square เขาบอกมี taxi meter นะ

ให้รูปเป็น Soft Copy เผื่อสนใจ หนังสือ ขอได้จาก Tourism Office รู้สึกจะมีทุกรัฐในมาเลเลยแหละ


เลยตัดสินใจเดินเล่น แถวๆนั้น

ตอนแรกขอแผนที่ของ Tourism Office แต่แม่ม สถานที่เล็กเท่าจิ๋มมด แถมไม่แยก Category ด้วย มั่วไปหมด เลยไปขอแผนที่ของโรงแรมแทน

ข้างล่างเป็นแผนที่ Downtown ที่ติดกับสิงคโปร…

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว - พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์, นครปฐม Sanam Chandra Palace, Nakorn Pathom

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ serie ท่องเที่ยว ดูบทความท่องเที่ยว อื่นๆ ของผม ได้ที่ ลิงก์นี้ นะครับกลับมาแบ้วแจ้~~ อันที่จริง ซี่รี่ส์ ท่องเที่ยวอินเดีย ยังไม่จบ น้ะจ้ะ

แต่ขอคั่นรายการด้วย การไปเที่ยว จังหวัด นครปฐม กันก่อนละกันขอเท้าความ นิดหน่อย

สืบเนื่องมาจาก ปีนี้ วันเกิด ของเรา ตรงกับวันจันทร์

วันอาทิตย์ก่อนหน้าวันจันทร์ ไปบ้านอาม่า อาม่าบ่นอยากกิน ข้าวหลาม

ก็เล่าว่า พอลง รถไฟ นครปฐม ก็มีคนมาขายเลยทีแรกตั้งใจว่า เสาร์หน้าจะไปซื้อ แล้ววันอาทิตย์จะเอาไปฝาก

แต่ดูไปดูมา วันจันทร์หยุด ก็เลยไปวันจันทร์เลยละกัน

เป็นที่มา ของ ทริปนี้ แจ้ :)


นครปฐม จ้ะ
Nakorn Pathom, Thailand naja

อันที่จริง อยากจะขยับขยาย ไป ปริมณฑล นานแล้วจ้า

จากที่ ที่เที่ยว ใน กทม. เริ่มหมด ( ดูตอนเก่าๆ ได้ที่นี่ น้ะจ้ะ ) -- ปล. ใครมีที่เที่ยวใหม่ๆ แนะนำ จะเป็นพระคุณยิ่งจ้า

แล้วก็เริ่มเฉื่อยแฉะกับ plan revisit ฮา

แต่ตอนนั้น ยังติดที่ว่า จะไป จังหวัดใกล้เคียงได้อย่างไร

อย่าง พระปฐมเจดีย์ นี้ วางไว้ นานเหมือนกัน

แรกว่า จะขับรถไป แต่ก็ไม่แนวน้ะจ้ะ

พออาม่า เล่าเรื่องข้าวหลาม จึงนึกได้ ว่า นั่งรถไฟไปก็ได้นี่นา !เที่ยวทั่…

ศูนย์ซ่อม Samsonite ย้าย แบ้วแจ้

และแล้วก็ได้ฤกษ์เอากระเป๋าที่พังไปซ่อมเสียที เป็นหนึ่งในภารกิจหลายอย่างที่ทำตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาแจ้

แต่ก่อนเราเคยซ่อม ที่ อาคาร สีลม แกลเลอเรีย น้ะจ้ะ แต่พอวันนี้วกขึ้นไปจอด โทรถามหาเบอร์เก่า ก็ขึ้นเป็น Invalid

เลยลงไปถาม รปภ เขาบอกว่า ย้ายไปแล้ว

ประกาศ!

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง CMG ย้ายจาก อาคารสีลม แกลเลอเรีย ชั้น G ไปที่ อาคาร สิรินรัตน์ ชั้น 8 ตรงข้าม อาคาร มาลีนนท์ ( ช่อง 3 ) แล้วน้ะจ้ะ

เบอร์โทรใหม่ 02-229-7000

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ จ๊ะ

จะได้ไม่ต้องวกรถขึ้นไปชัั้น 6 เสียค่าจอดอีก 30 บาท แล้วก็เสียเวลาอีกด้วยแจ้

อยู่เหงาๆ เราไปเที่ยว : สวนนงนุช พัทยา ( Nong NoochTropical Garden, Pattaya Thailand )

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ serie ท่องเที่ยว ดูบทความท่องเที่ยว อื่นๆ ของผม ได้ที่ ลิงก์นี้ นะครับ

วันนี้ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม สวนนงนุช ซึ่งอยู่ไกลถึงพัทยาโน่น

ซึ่งเรา วางแผน ไป-กลับ ภายในวันเดียว เป็น one day trip น่ะ

อันที่จริง สวนนงนุช นี้ #เราเอง ได้ยินครั้งแรก จาก รายการพาเที่ยว รายการหนึ่ง ทางทีวี เห็นว่า เขาจัดสวนไว้ทั้งปี ไม่ต้องรอเทศกาล เหมือน งานพืชสวนโลก อันที่จริง พืชสวนโลก ก็น่าไปนะ เห็นตู้นอนของรถไฟ สวยดีเหมือนกัน ไว้ต้องหาโอกาสไปลองมั่ง

การกลับมีขลุกๆ ขลักๆ เล็กน้อย เพราะว่า ทางเวปอื่นๆ ที่หาข้อมูลมา บอกแต่วิธีไป ไม่บอกวิธีกลับ
ก็แบบ งง อ่ะ ว่า ไปไม่กลับกันเหรอ ตอนขากลับเลยทุลักทุเลไปนิด ดู วิธีเดินทาง กับค่าใช้จ่าย ได้จากล่างสุดของเอนทรี น้ะจ้ะ


Stone Henge
สวนสวยมากเลยแจ้ ที่ชอบก็คือ มี Sky Walk ทำให้มองเห็นภาพมุมสูงได้ด้วย แทนที่จะเป็นแค่ภาพมุมมนุษย์เดินดิน ทั่วๆไปที่ได้เห็นกัน

ตอนแรกนั่ง สามล้อ เข้าไป
แบบว่า งงๆ เพราะว่า เขาเก็บตังค์ตั้งแต่ Main Gate เลย
หลังจากนั้น สามล้อ จะส่งเราที่ Pottery Garden
แบบว่า เง็งเบย เพราะว่า ไม่รู้ว่า สวนกว้างใหญ่ขนาดไหน

ถามคนขายน้ำ เขาก…

อยู่เหงาๆ เลาไปเที่ยว - เที่ยวเชียงรายด้วยตนเอง โดยไม่มีรถ เช่ารถก็ไม่ได้เช่าน้ะจ้ะ นั่งรถสาธารณะล้วนๆแจร้ ตอนที่หก

ดึกแล้ว


ตลาดชา ที่หลัก กิโลเมตร ที่ 0 ดอยแม่สลอง
ขากลับโรงแรม เขาขับรถพาแวะ ตรงตลาดชา ตรงหลัก กม ที่ 0 เพิ่งเห็นว่าสุสานนายพลต้วน ซีเหวิน กองพล 93 ก็อยู่แถวๆนั้น แต่ป้ายบอกว่า 500 เมตรจากตลาดชา ประกอบกับมองไปเป็นทางขึ้นเขา แล้วก้อค่อนข้างมืดด้วยเลยไม่ได้ไป


หลักกิโลเมตรที่ 0 ดอยแม่สลอง

ตอนอยู่บนรถหลังจากกลับจากตลาดชา ลูกเจ้าของรีสอร์ต ยังถามว่าจะแวะเซเว่นเอาอะไรไหม

แล้วตอนเช้าพรุ่งนี้จะพาไปตลาดเช้า ที่ชาวเขาเอาของมาขาย
ประมาณ 7.00 ก่อนกินข้าวเช้าเวลา 08.30 ใจดีจริงๆ

plan เดิมคือ 7.00 เดินไปไร่ชา 101 จากที่ก่อนมาได้โทรไปถามไร่ชาว่าเปิดเจ็ดโมง
แต่มีแนะนำโดยคนในพื้นที่ให้ไปตลาดเช้า
ยัง LINE ไปบอกเพื่อนที่กทม ว่า อาจจะไม่ได้ไปไร่ชาแล้ว
( แต่หลังจากนี้ก้อมีเรื่องจับพลัดจับผลูให้ได้ไปไร่ชาที่ใหญ่กว่า ไร่ชา101 นั่นก้อคือ ไร่ชาฉุยฟง อดใจไว้เด๋วเล่าให้ฟัง )

บรรยากาศยามเย็นที่ตลาดชาที่ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
พอกลับที่พัก คุณเจ้าของรีสอร์ตถามว่าทานมื้อเย็นมายัง
บังเอิญว่าเลาทานมาแล้ว เลาเลยอุดหนุนโกโก้เย็น 60 THB แทน
มีหนุ่มสาวคู่นึงที่ไปด้วยกัน เขายังไม่ทานมา เขาก้อทานที่โรงแรมนั่นแหละ
หนุ่มนี่ม…