วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

Java simple date format

SimpleDateFormat
new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(request.getParameter("issued_date"))
get seconds
long milliseconds = date.getTime();
Long seconds = milliseconds / 1000L;
set seconds
long milliseconds = longDate * 1000L;
Date date = new Date(milliseconds);
Calendar
Calendar calendar = Calendar.getInstance();
or init from date
Calendar calendar= DateUtils.toCalendar(date);
Set diff : i.e. Plus one day
calendar.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, 1);
Set
calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);
get time
calendar.getTime()
calendar.get
cal.get(Calendar.ERA)
Calendar.YEAR, Calendar.DAY_OF_YEAR

ไม่มีความคิดเห็น:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...